Публикация

Комбинирана и двойна биологична терапия при IBD

Комбинирана и двойна биологична терапия при IBD

автор З.Спасова

Клиника по гастроентерология; УМБАЛ , Св. Иван Рилски" Медицински Университет, София

 

Терапевтичните цели в лечението на ХВЧЗ се промениха съществено през последните години: от контрол на симптомите към постигане на клиничма ремисия , ендоскопска епителизация на лигавицата и контрол на прогресията на болестта.

Появиха се редица биологични агенти директно насочени към специфични компоненти на имунната система и каскадата на възпаление.

 

Биологичните терапии включващи анти - ТNF антитела (Infliximab, Adalimamumab, Golimumab, Certolizumab pegol), интегринови инхибитори (Vedolizumab) и анти - Il12/23 antibodies (Ustekinumab) са основни в лечението на ХВЧЗ. Използването на значителен набор от тези медикаменти (анти - ТNF антителата) нарастна съществено през последните 10 години.

 

Независимо обаче от наличните таргетни терапии, клинична ремисия се постига в около 40 % от отговорилите пациенти след 1 годишна терапия.

 

Дори при поддържаща терапия загубата на отговор е честа. Комбинираната терапия с имуномодулатор и анти - ТNF се утвърди като препоръчителна стратегия при по-голямата част от болните с умерено тежки и тежки ХВЗЧ.

 

Изборът и продължителността на лечението с имуномодулатор, когато се прилага като комбинирана терапия, остават все още недостатъчно уточнени. Дали при всеки болен трябва да се приложи комбинирана терапия и при кои биологични медикаменти комбинацията с имуномодулатор е подходяща, е от значение както за контрола на болестта, така и за безопасността на болния. Нерядко пациентите поставят въпроса за спиране (или редуциране) както на биологичния препарат, така и на имуномодулатора. Наред с това редица обсервационни проучвания и мета анализи доказват, че комбинираната терапия с имуномодулатор и анти - ТNF води до повишен риск от развитие на лимфом и неоплазии при млади и възрастни пациенти.

 

Кога може да бъде спрян имуномодулаторът или биологичният медикамент и може ли да бъде започнат отново - тепърва ще се уточнява.

 

Данните за комбинирана таргетна терапия (комбинация от два биологични медикамента) при ХВЧЗ са все още много ограничени. Утвърждаването или отхвърлянето на тези терапевтични комбинация може да стане въз основа на големи проучвания с прецизна оценка на  ефикасността и безопасността на прилаганите схеми.

 

 


 Резюме -  "Комбинирана и двойна биологична терапия на IBD. Сигурно настояще и неясно бъдеще. 

XIII Национален конгрес по гастроентерология

Коментари