Публикация

Проект за ново ръководство по акушерство и гинекология

Проект за ново ръководство по акушерство и гинекология

Министерството на здравеопазването публикува на сайта си за обществено обсъждане ново фармако-терапевтично ръководство по акушерство и гинекология.

Проектът е изготвен в изпълнение на изискванията в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Медицинската специалност по „Акушерство и гинекология“ обхваща съвкупност от компетенции и умения, които се реализират в лечебно-диагностична и профилактична, дейност по отношение на:

 • физиологичните процеси - оплождане; бременност, раждане и следродов период; съзряване, циклична функция и стареене на женската репродуктивна система;
 • патологичните отклонения в тези процеси;
 • други заболявания, засягащи женската репродуктивна система.

Специалността има и хирургически аспекти.

 

Причините за разработване на проекта на това фармако-терапевтично ръководство са свързани с необходимостта от определяне на лекарствената терапия, прилагана в акушерството и гинекологията, на критериите за оценка на резултата от прилаганата терапия и алгоритмите за лечение с лекарствени продукти.

Проектът съдържа терапевтични схеми и алгоритми на лечение с лекарствени продукти

Изграден е на базата на най-новите теоретични познания за биологията на патологичния процес при отделните нозологични единици, съвременните диагностични възможности и терапевтични подходи, се посочва в мотивите към проекта.

 

Фармако-терапевтичните ръководства са част от терапевтичната стратегия, гарантирана от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, с цел прилагането на единен терапевтичен подход при аналогични клинични случаи.

Цели на нормативния акт

С проекта на фармако-терапевтично ръководство се цели да се създаде правна регламентация на терапевтичния подход при лекарствената терапия в областта на акушерството и гинекологията, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганата терапия. Основна цел е гарантиране достъп на пациентите до съответстващо на европейските стандарти лечение с лекарствени продукти и осигуряване на ефективен механизъм за системно и планирано оценяване, наблюдение и непрекъснато подобряване на качеството на медицинските услуги.

 

Проектът цели да осигури високо качество на дейностите по лекарственото лечение в обхвата на медицинската специалност чрез изисквания за спазване на поредността на линиите терапия и терапевтичните схеми.

 

В резултат на прилагането на изискванията на настоящия нормативен акт ще се постигне също така осигуряване на висококвалифицирана ранна оценка, адекватна специфична лекарствена терапия и проследяване на болните със заболявания, включени в обхвата на лечение по медицинското направление акушерство и гинекология.

Проектът на фармако-терапевтично ръководство е структуриран в 21 раздела

 • Аборти;
 • Преждевременно раждане;
 • Повръщане през ранна бременност;
 • Прееклампсия и хипертонии;
 • Моларна бременност;
 • Хемолитична болест;
 • Преждевременно отлепена, прикрепена на нормално място плацента;
 • Предлежаща плацента;
 • Раждане и следродилни кръвотечения;
 • Хеморагичен шок в акушерството;
 • Пуерперален мастит;
 • Следродов ендометрит/ ендомиометрит;
 • Диагностика и лечение на стерилитет при жената;
 • Асистирана репродукция;
 • Дисфункционални маточни кръвотечения;
 • Инконтиненция при жената;
 • Възпалителни заболявания на женската репродуктивна система: бактериална вагиноза, вагинална кандидоза, вагинална трихомониаза, генитална хламидиаза, урогенитални микоплазми, генитален херпес и генитални HPV инфекции;
 • Тазова възпалителна болест;
 • Токсо-инфекциозен шок в гинекологията;
 • Ендометриоза;
 • Миома на матката.

Ново фармако-терапевтично ръководство по АГ

 

Очакваният резултат от прилагането на проекта на това ръководство е въвеждането на единен терапевтичен подход

при предписването и прилагането на лекарствените продукти, което да гарантира оптимален ефект при лечението на пациентите в областта на акушерството и гинекологията.

 

Спазването на алгоритмите за лечение е гаранция за висок терапевтичен отговор при широкия кръг на пациенти, изтъкват от МЗ.

 

Резултатите от прилагането на фармако-терапевтично ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност „Акушерство и гинекология“ и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия.

 

Приемането на фармако-терапевтичното ръководство няма да окаже пряко и/или косвено влияние върху държавния бюджет. Проектът не е свързан с въвеждане на
изисквания на европейското законодателство, поради което не е необходимо изготвяне на анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

 

Настоящият проект не е съгласуван с експертен съвет по медицинска специалност или медицинска дейност по чл. 6а, ал. 1, т. 1 от Закона за здравето. Съгласуването на проекта ще се извърши в периода за обществено обсъждане.

Период на обществената консултация: 02.04.2019 г. до 01.05.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg

 

Подробности четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

pdf
pdf

Коментари