Публикация

Свободна позиция за лекар-специализант по нуклеарна медицина

Свободна позиция за лекар-специализант по нуклеарна медицина

На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.69, ал.2 от Закона за лечебните заведения и чл.11, ал.1 от Наредба №1/22януари 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и в съответствие с изискванията на чл.17 от същата Наредба, УМБАЛ „Александровска” ЕАД обявява конкурс за специализация по реда на чл. 11, ал.1:


за специалност „Нуклеарна медицина” - 1 място.

Изисквания за заемане на длъжността лекар-специализант:

 

 • образование: висше - магистър по медицина;
 • членство в БЛС;
 • компютърна грамотност;
 • лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професията.

Необходими документи за участие в конкурса

- съобразени с изискванията на закона и длъжностната характеристика:

 

 • заявление за участие в конкурса;
 • копие от диплома за завършено висше образование – магистър по медицина и приложението към нея;
 • копие от актуален документ, удостоверяващ членство в БЛС;
 • мотивационно писмо;
 • автобиография;
 • копие от други документи, доказващи професионалната квалификация на кандидата, ползването на чужди езици и др. – ако има такива;

Ред за провеждане на конкурса:

 

 • Първи етап – проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на УМБАЛ „Александровска” ЕАД.
 • Втори етап – оценка на кандидатурата от определена за целта комисия, чрез провеждане на събеседване и проверка на теоретичните знания в областта на конкретната специалност. 
 • Трети етап – събеседване с изпълнителния директор на УМБАЛ „Александровска” ЕАД.

Подаване на документи за участие в конкурса:

 

 • Документите се приемат всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа в Отдел „Обща канцелария” на УМБАЛ „Александровска” ЕАД – ул. „Георги Софийски” № 1 – Административна сграда.
 • Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано: „Конкурс за избор на лекар – специализант по клинична специалност „Нуклеарна медицина”, съгласно чл.11,ал.1 от Наредба №1/22януари 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
 • Документите се приемат в едномесечен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата. В случай, че този ден е неработен, документите се приемат в първия следващ работен ден.

На кандидатите да се предоставя: Длъжностна характеристика.


Всички подробности около провеждането на конкурса – допуснати кандидати, конспекти, дати за провеждане на събеседване по клинични специалности и класирани кандидати ще бъдат обявявани на официалния сайт на УМБАЛ „Александровска” ЕАД в секция „Актуално”.


Трудовият договор с кандидатите, избрани за заемане на длъжността „Лекар - специализант”, се сключва съгласно чл.68, ал.1, т.2 от КТ и условията на Наредба №1/22януари 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.


За контакти и допълнителна информация – сектор „Учебна и научна дейност“, тел. 02/9230 310.

Коментари