Публикация

Нов медицински стандарт „Лицево-челюстна хирургия“

Нов медицински стандарт „Лицево-челюстна хирургия“

Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт по лицево-челюстна хирургия.


Той е изготвен в изпълнение на чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

С проекта се поставят следните цели:

  • да се създаде мотивирана правна регламентация на принципите и критериите за извършване на медицинските дейности в обхвата на медицинската специалност „Лицевочелюстна хирургия“;
  • да се регламентира дейността на лечебните заведения и на медицинските специалисти, които работят в тях, в съответствие с утвърдените от медицинската наука и практика методи на работа и добрата медицинска практика;
  • да се установят ясни критерии за качество на оказваната медицинска помощ в обхвата на медицинската специалност „Лицево-челюстна хирургия“ и да се създаде ефективен механизъм за оценяване, наблюдение и подобряване на качеството на медицинските услуги;
  • да се гарантира достъп на пациентите до висококачествени медицински услуги, осъществявани в специалността „Лицево-челюстна хирургия“ и да се осигури защита на правата на пациентите.

С проекта се предвижда възможност за осъществяване на дейностите по специалността „Лицево-челюстна хирургия“ в лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ и болнична медицинска помощ. Регламентирано е, че лечебната дейност по тази специалност се провежда в лечебни заведения за първична и специализирана извънболнична помощ, в отделение/клиника по специалността в болница за активно лечение с обособена операционна зала, или в болнични структури по медицинските специалности „Ушно-носно-гърлени болести“, „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“, „Хирургия“, при спазване на изискванията за налична медицинска апаратура и оборудване и необходимия брой лекари-специалисти.

 

В тази връзка са регламентирани изискванията към структурата, персонала, оборудването и дейността по медицинската специалност „Лицево-челюстна хирургия“ в тези лечебни заведения.

Период на обществената консултация: 11.11.2020 г. до 10.12.2020 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: akozareva@mh.government.bg


С проекта и мотивите към него можете да се запознаете в прикачените файлове.

 

Прикачени файлове

licevo-cheliustna_hirurgiya.pdf
licevo-cheliustna_hirurgiya_-_m.pdf

Коментари