Публикация

Промяна във фармако-терапевтичното ръководство по гастроентерология

Промяна във фармако-терапевтичното ръководство по гастроентерология

Националният съвет по цени и реимбурсиране публикува за обществено обсъждане промени във фармако-терапевтичното ръководство за лечение на гастроентерологичните заболявания.


Проектът на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 21 ноември 2019 г. е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.


Причини, налагащи приемането на нормативния акт

  • промяна в лечението на хроничен хепатит С, във връзка с промяна на КХП на лекарствен продукт с INN Glecaprevir, Pibrentasvir и напълно грешните схеми за лечение на лицата без отговор към предишна терапия с ДДАС;
  • допълване на лекарствената терапия при болест на Крон (БК) и улцерозен колит, като е включена подкожната форма в предварително напълнена писалка на INN Vedolizumab;
  • допълване на лекарствената терапия при остра чернодробна порфирия;
  • промени от правно-технически характер.

Цели на нормативния акт


С проекта наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 21 ноември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на гастроентерологичните заболявания се цели да се създаде правна регламентация на терапевтичния подход при лекарствената терапия в областта на гастроентерологията, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганата терапия.
В резултат на прилагането на изискванията на настоящия нормативен акт ще се гарантира достъп на пациентите до съответстващи на европейските стандарти лекарствени продукти.


Очаквани резултати от прилагането на предложения проект


„Очакваният резултат от прилагането на проекта на нормативен акт е въвеждането на единен терапевтичен подход при предписването и прилагането на лекарствените продукти, което да гарантира оптимален ефект при лечението на пациентите в областта на гастроентерологията. Спазването на алгоритмите за лечение е гаранция за висок терапевтичен отговор при широкия кръг от пациенти.

 

Резултатите от прилагането на фармако-терапевтичното ръководство са свързани с постигане на най-важната цел - осигуряване на пациентите на високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност „Гастроентерология“ и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата нова препоръка за терапия при пациенти с хроничен хепатит С, болест на Крон, улцерозен колит и чернодробни порфирии“, се посочва към мотивите към проекта.


Финансови средства, необходими за прилагането на нормативния акт


Приемането на нормативния акт няма да окаже пряко и/или косвено влияние върху държавния бюджет.


Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз


Проектът не е свързан с въвеждане на изисквания на европейското законодателство, поради което не е необходимо изготвяне на анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.


Проектът на наредба ще бъде съгласуван със съответния експертен съвет по медицинска специалност или медицинска дейност по чл. 6а, ал. 1, т. 1 от Закона за здравето в хода на общественото обсъждане на проекта.


Период на обществената консултация: 25.02.2021 - 26.03.2021 г.


Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg

 

С проекта и с мотивите към него можете да се запознаете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

Naredba_za_izm_i_dop_na_Nar_15_ot_2019_FTR_gastro_24_02_2021_1.pdf
Motivi_za_izm_na_Naredba_15_ot_2019_FTR_гастроентерология_допълнено_1.pdf

Коментари