Публикация

КРАНИАЛНА СТЕРЕОТАКТИЧНА РАДИОХИРУРГИЯ С ГАМА-НОЖ – ЗЛАТЕН СТАНДАРТ И НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ

КРАНИАЛНА СТЕРЕОТАКТИЧНА РАДИОХИРУРГИЯ С ГАМА-НОЖ – ЗЛАТЕН СТАНДАРТ И НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ
И. Петров1,2, Р. Лазаров1, Д. Ганчев1,2, Н. Билдирев1, И. Станимиров1, М. Михайлова3
1 Отделение по лъчелечение и радиохирургия, МБАЛ “Сърце и мозък” – Плевен
2 Лаборатория „Медицинска физика”, МБАЛ “Сърце и мозък” – Плевен
3 Клиника по нуклеарна медицина, УСБАЛО – ЕАД – София

Резюме. Радиохирургията е вид лъчелечение, при което се прилага висока доза йонизиращо лъчение, прецизно насочено със стереотактичен метод в малък обем тъкани на организма, и се постига ефект подобен на хирургично лечение. Методът намира приложение за лечение на някои първични тумори и техните метастази, както и при редица неонкологични процеси. Радиохирургия може да бъде провеждана на апаратите гама-нож, кибер-нож, апарат за хеликална томотерапия, както и на други съвременни линейни ускорители и ускорители на протони и тежки йони. Статията представя апаратът гама-нож, който е първият в света, създаден за провеждане на радиохирургия. Методът е специално разработен за краниални приложения
и се прилага и при злокачествени тумори, метастази, доброкачествени тумори, съдови и функционални заболявания в мозъка и се наложил като “златен стандарт” в краниалната радиохирургия. Представят се и новите технологични и клинични възможности на най-новия модел гама-нож – ICON, който вече е наличен и се прилага клинично в България.

Ключови думи: гама-нож, радиохирургия, нови технологични и клинични възможности

Автор за кореспонденция: И. Петров, Отделение по лъчелечение и радиохирургия, Лаборатория „Медицинска физика”, МБАЛ “Сърце и мозък”, Плевен, ул. Пиер Кюри № 2, 5800 Плевен

Прикачени файлове

2-2-PBPetrovLazarovGanchevetalGK.pdf

Коментари