Публикация

Пом.–фарм. Лиляна Петрова: Българското законодателство изостава спрямо европейското относно нашите правомощия

Пом.–фарм. Лиляна Петрова: Българското законодателство изостава спрямо европейското относно нашите правомощия

Пом.–фарм. Лиляна Петрова е председател на Българската асоциация на помощник-фармацевтите /БАПФ/. С нея разговаряме за актуалните въпроси и проблеми във фармацевтичния сектор.

 

Въпреки че Ковид обстановката сега е спокойна, периодът, който я предхожда, бе дълъг и изпълнен с ограничения и рестрикции. Как работихте по важните за асоциацията Ви въпроси по време на пика на пандемията?

- Ковид ни „връхлетя“ с всичката си сила и ограниченията, които бяха наложени по този повод ни затрудниха при реализиране на целите, които БАПФ си бяхме поставили в защита и реализация на съсловието. Въпреки това, силно мотивирани от сериозните проблеми на съсловието намерихме начин чрез съвременните варианти на комуникация да адаптираме работата си и основно онлайн провеждахме планираните срещи и обучения.

 

 Какви срещи успяхте да реализирате и на какви теми?

- Акцентите, по които работихме бяха няколко. Всички са приоритетни и затова работехме успоредно за тяхното решаване: непредвидено и неочаквано възникналия проблем с неизплатените средства от 360лв. за болничните помощник-фармацевти ни отне много енергия. Заради недобра експертност на съветниците на НЗОК, които не знаеха, че от 2005г. ние сме в направление „Здравни грижи“, този казус  ни отне много време и нерви. Упоритостта, с която НЗОК една цяла година  отказваха да признаят грешката си наложи намеса на КЗ и  промяна в чл.5 от ЗБНЗОК. Бяхме изключително активни и  действията ни  предотврати опасността и през 2022г. колегите да бъдат ощетени и усилията ни се увенчаха с успех.Отделно от това потърсихме помощ от Комисията за защита от дискриминация и адвокатската кантора на адв. Екимджиев. За 2021г. предстои колегите да потърсят правата си по съдебен ред. В този процес БАПФ  ще съдействаме по всички законови начини.

 

Работата ни не се ограничи само с този проблем. Активна работа имахме и с всички 28 Регионални колегии по съставяне на национален електронен регистър, разясняване на ролята на съсловната ни организация, обсъждане на съсловни проблеми. А темите са няколко: професионалните ни правомощията ни в аптеки- болнични и открити и тяхното законово разписване съобразено с дипломите ни за висше образование, квалификационната ни характеристика,европейстите практики, Актът на СЗО 2019 година и не на последно място – реалностите в България и приносът на съсловието ни за нормалното и професионално функциониране на фармацевтичния сектор.

 

Проведохме срещи с парламентарно представените партии, работодатели, Националното сдружение на общините в Р. България, д-р Сила и доц.Околийски от офиса на СЗО в София, няколко срещи в КЗ и други съсловия. Участвахме в работната група по изработване  на Методология за съставяне на Аптечна карта. Включването на наш представител и последващо включване на представители на БАПФ в 28 региона е успех на съсловието ни в посока на подобаваща  национална представителност.

 

Отново на дневен ред е въпросът с кадрите в аптеките. Каква е реалната ситуация в страната?

- Както вече отбелязах,един от акцентите на работата ни е узаконяване на правомощията ни съобразени с дипломите ни за висше образование. Това е от съществено значение за защита на професионалното ни достойнство и самочувствие.

Не е нормално да постъпваме на работа с диплома за висше образование, да работим  включени официално в работен график в аптеки- открити и болнични, да изпълняваме възложените ни по трудова характеристика дейности, а тази дейност да не е регламентирана в ЗЛПХМ. Помощник-фармацевтите не са случайно „попаднали“ в аптеките. Те са официално назначени на трудови договори с дипломи в ръка със знанието на управителите, имат разписани трудови и длъжностни характеристики. Но заради неуреден законово статут при една проверка от РЗИ или ИАЛ колегите трябва да се крият или да отиват „за кафе“, докато трае проверката.Тази игра на котка и мишка е недостойни и трябва да намери решение. Решението е едно: осъвременяване на ЗЛПХМ.

 

Това освен, че ще регламентира законно упражняване на дейности и отговорност, но ще осмисли инвестициите вложени в обучението ни, поддържане на учебните бази и труда на преподавателите ни, а и съществуването на специалността във всичките шест Медицински колежа. В европейските страни, никой не поставя под съмнение знанията и уменията на аптечните техници, които са със средно образование, с допълнителни шестмесечни курсове, но с правомощия в аптеките за които ние, помощник-фармацевтите в България, се борим вече 15 години. Това е пример как българското законодателство изостава спрямо европейското относно нашите правомощия.

 

И още един много сериозен проблем с “кадрите“, упражняващи дейност в аптеките- работа на хора без фармацевтично образование, които със завидно самочувствие отпускат лекарствени продукти. Това за нас освен, че е неприемливо и незаконно, но крие риск за пациентите. За този проблем има множество доказателства от проверки на контролните органи и то от години. Налагат се глоби, те се пращат и всичко продължава по старо му. „Верификацията на кадрите“ е сериозно предизвикателство пред институциите и съсловията във фармацията. Търпимост и толерантност по този въпрос означава само едно: ниско ниво на професионализъм и лошо качество на фармацевтична грижа. Обединението за отстраняване на това „явление“ е задължително, ако ще говорим за съвременно и качествено здравеопазване.

 

След по-малко от месец ще се проведе втората конференция на съсловната Ви организация. Може ли да дадете повече информация за събитието? Кои ще са водещите акценти?

- Съсловната ни организация е млада, но амбициите ни да изпълним със съдържание основната си роля, вменена от закона, ни обединява и тази година организираме най-значимия  годишен форум на съсловието на 4-5 юни в Пловдив, под мотото "Съсловната организация –надежден партньор за повишаване на професионалната квалификация“.

 

В научната част ще участва проф. Пейчев от МУ-Пловдив, предвиждаме богата и интересна лекционна част, a водещи фирми в сектора ще представят нови продукти.В тържествената част ще бъдат връчени годишните награди за 2022година за Дългогодишно сътрудничество и принос към подготовката и обучението на помощник-фармацевтите в България, приз за „Цялостен принос към съсловния живот и издигане на професионалния авторитет на помощник-фармацевтите“ и отличие за „Регионална колегия годината за 2022 година“.

 

Как стоят нещата с Ковид мерките по време на конференцията?

- Облекчените мерки във връзка с Ковид 19 са само една предпоставка да можем да проведем събитието присъствено. Но този факт в никакъв случай не ни успокоява, че вирусът си е отишъл. Напротив- като хора упражняващи една отговорна професия знаем, че правилата са важни и превенцията е от първостепенно значение. Ще  се съобразим и ще се спазват правилата на дезинфекция и отстояние.

Коментари

Не знам къде се е налагало пом.фармацевтите да се крият...........

Но хора които не работят в аптека.........да защитатават  работещите там........те не са запознати с много условия при които работят пом.фармацевтите

H