Публикация

Актуализират фармако-терапевтичното ръководство по акушерство и гинекология

Актуализират фармако-терапевтичното ръководство по акушерство и гинекология

На сайта на Националния съвет по цени и реимбурсиране е публикуван за обществено обсъждане Проект на Наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по акушерство и гинекология.


Той е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Причините за разработване на проектонаредбата

са свързани с необходимостта от определяне на лекарствената терапия. Проектът съдържа терапевтични схеми и алгоритми на лечение и мониторинг на пациентите с лекарствени продукти. Изграден е на базата на най-новите теоретични познания за биологията на патологичния процес при отделните нозологични единици, съвременните диагностични възможности и терапевтични подходи.

 

През 2020 г. бяха разработени и публикувани на сайта на Българското дружество по акушерство и гинекология (БДАГ) Препоръки относно диагностиката и лечението на най-честите патологични отклонения при бременни и гинекологично болни жени. През 2021 г. беше утвърден нов Стандарт по медицинската специалност акушерство и гинекология. Това налага съдържанието на фармако-терапевтичното ръководство по акушерство и гинекология от 2015 г. да бъде осъвременено и съобразено с препоръките и с новия стандарт, се посочва в мотивите към проекта.

Цели

Основна цел е гарантиране достъп на пациентите до съответстващо на европейските стандарти лечение с лекарствени продукти и осигуряване на ефективен механизъм за системно и планирано оценяване, наблюдение и непрекъснато подобряване на качеството на медицинските услуги.


Проектът цели да осигури високо качество на дейностите по лекарственото лечение в обхвата на медицинската специалност, чрез изисквания за спазване на поредността на линиите терапия и терапевтичните схеми. В резултат на прилагането на изискванията на настоящия нормативен акт ще се постигне също така осигуряване на висококвалифицирана ранна оценка, адекватна специфична лекарствена терапия и проследяване на болните със заболявания, включени в обхвата на лечение по медицинската специалност „Акушерство и гинекология“, изтъкват от здравното министерство.

Проектът на фармако-терапевтично ръководство е структуриран в 21 раздела

 1.  Аборти;
 2. Преждевременно раждане;
 3. Повръщане през ранна бременност;
 4. Хипертензивни нарушения през бременността. Прееклампсия;
 5. Моларна бременност;
 6. Хемолитична болест;
 7. Преждевременно отлепена прикрепена на нормално място плацента;
 8. Предлежаща плацента;
 9. Раждане и следродилни кръвотечения;
 10. Хеморагичен шок в акушерството;
 11. Пуерперален мастит;
 12. Следродов ендометрит/ ендомиометрит;
 13. Диагностика и лечение на стерилитет при жената;
 14. Асистирана репродукция;
 15. Дисфункционални маточни кръвотечения;
 16. Инконтиненция при жената;
 17. Възпалителни заболявания на женската репродуктивна система;
 18. Тазова възпалителна болест;
 19.  Токсо-инфекциозен шок в гинекологията;
 20. Ендометриоза;
 21. 21. Миома на матката.

Очаквани резултати

Очакваният резултат от прилагането на проектонаредбата е въвеждането на единен терапевтичен подход при предписването и прилагането на лекарствените продукти, което да гарантира оптимален ефект при лечението на пациентите. Спазването на алгоритмите за лечение е гаранция за висок терапевтичен отговор при широкия кръг от пациенти.


Резултатите от прилагането на фармако-терапевтично ръководство са свързани с постигане на най-важната цел - осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност „Акушерство и гинекология“ и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия.

Финансови средства, необходими за прилагането на нормативния акт

Приемането на нормативния акт няма да окаже пряко и/или косвено влияние върху държавния бюджет.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Проектът не е свързан с въвеждане на изисквания на европейското законодателство, поради което не е необходимо изготвяне на анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. Настоящият проект ще бъде съгласуван с експертния съвет по медицинска специалност „Акушерство и гинекология“ в периода на обществено обсъждане.

Обществената консултация продължава до 12 септември

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg

Прикачени файлове

Motivi-VD.pdf
ФТР_по_акушерство_и_гинекология.pdf

Коментари