Публикация

Рискови фактори и ултразвукови параметри на петната кост при жени, скринирани за остеопороза

От 2000 г. голямо международно промишлено предприятие в Севлиево ежегодно провежда програма за профилактични прегледи на работниците и служителите. Част от нея са прегледите за ранна диагностика и последваща терапия на жени с диагностицирана остеопения и остеопороза.


 

ВЪВЕДЕНИЕ

Остеопорозата е прогресивно системно заболяване на костния скелет, което се характеризира с понижена маса и влошена микроархитектура на костта, водещи до повишен риск от фрактури.

Костната здравина включва две основни характеристики: костна плътност и качество на костта.

Величината, която показва с колко КМП (костна минерална плътност) на дадено лице се отличава от референтната стойност, се обозначава с понятието “скор“. В практиката са въведени два вида скор - T и Z.

Т-скорът показва сравнението на КМП на лицето с млада здрава популация. Той лежи в основата на денситометричното диагностициране на остеопорозата. Нормата е над -1. Остеопения е между -1 и -2,5. Остеопороза е под -2,5.

Z-скорът отразява сравнението на КМП на изследваното лице с неговите връстници. Нормата е равна на нула. При Z-скор, по-малък или равен на -2, се диагностицира понижена за възрастта КМП.

ЗНАЧИМОСТ НА ПРОБЛЕМА ОСТЕОПОРОЗА

Остеопорозните фрактури са инвалидизираща последица на остеопорозата. 40-50% от жените на средна възраст в Европа се очаква да получат по една или повече ОП фрактури през живота си. Бедрените фрактури водят до двигателна невъзможност, а прешленните - до деформация на гръдния кош, болка и смутена дейност на вътрешните органи.

След 50-годишна възраст средно 30% от жените развиват остеопороза. Над 800 000 българки имат повишен риск за остеопорозни счупвания.

ИЗПОЛЗВАН АПАРАТ ЗА ПРЕГЛЕДИТЕ

Lunar Achilles + на GE Medical System USA за ултразвуково измерване на костните параметри. Апаратът е одобрен от FDA.

QUS (количествен ултразвук) не измерва КМП, а определени биофизични качества на костта. QUS измерва две основни величини: SOS (Speed of Sound) скоростта на звука и BUA  (Broadband Ultrasound Attenuation) широколентово затихване на звуковия сигнал.

Първата величина отразява еластичния модул на костта и непряко нейното калциево съдържимо. Втората величина отразява броя, разпределението и анизотропността на костните гредички, тоест костната микроархитектура.

Софтуерът на апарата комбинира двете величини в една, наречена Stiffnex index, който представлява най-доброто приближение между измерваните параметри и истинската КМП и фрактурния риск. D. Hans и сътр. предлагат ползването на прага на 90% чувствителност за диференциране на лицата с нисък риск от фрактури или остеопороза на фемура и на 80% на специфичност за диференциране на лицата с висок риск за фрактури.

QUS на петна кост с апарата Achilles се е наложило като класическо скринингово средство в епидемиологичните изследвания.

Методиката на количествен ултразвук на петната кост и апаратът на GE Lunar Achilles+ са избрани за програмата заради качеството на изследването, възможността да се извършва близо до работното място, стойност на изследването и липса на лъчево натоварване.

Измерени са 30 жени от предприятието „Идеал Стандарт – Видима” АД. Многократните контроли регистрират грешка на апарата под 1%.

МЕТОДИКА

І. Подбор на жените: по-възрастни от 40 г. до пенсионна възраст, пре- и постменопаузални.

Целта на този подбор е следната:

За младите, до 40 г., дали са достигнали очакваната пикова костна маса, оценено като Т-скор, равен на нула, и съществуват ли причини това да не се случи.

При менопаузалните жени се оценява рискът от развитие  на остеопороза, възможност за минимизирането му с подходяща терапия на придружаващите болести, ако съществуват такива, и модифициране на хранителния и двигателния режим.

ІІ. Цикличност на прегледите: извършват се един път годишно.

Програмата е започната през 2000 г. и продължава.

ІІІ. Технология на прегледа

Преди измерването се попълва анкета за всяка жена с цел събиране на информация за рисковите фактори, а именно: 

-  наследственост, майка и баба с ранно прегърбване, загуба на ръст и счупвания;

-  ранен климакс, под 50 години;

-  хипертиреоидизъм;

-  диабет;

-  ставни болести;

-  продължителна терапия с кортизонови лекарства;

-  счупвания, особено такива след малка травма или „безпричинни”.

Изброените дотук рискови фактори се определят като некоригируеми или трудно коригируеми и имат по-голяма тежест при развитието на остеопорозата.

Следващата група фактори са с по-малка тежест в развитието на процеса и са много по-лесно коригируеми. Те са:

-  начин на живот и работа с малка двигателна активност;

-  хранителни навици с липса в менюто на млечни продукти и употреба на голямо количество (3-4) кафета дневно;

-  тютюнопушене;

-  ниско, под 50 кг, телесно тегло.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕГЛЕДИТЕ

-  Общ брой на изследваните и проследени жени - 822.

-  Брой извършени прегледи - 2974.

-  Среден брой прегледи на 1 жена - 3,6. 

Жените, оценени като здрави и нискорискови, имат по един или два прегледа, а останалите са проследявани през една или две години. 

Динамиката на разпределението на болни, рискови и здрави през годините е следната:


Анализ на динамиката на разпределението болни, рискови и здрави през годините:

Броят на жените с остеопороза през годините се движи между 1 и  14%, а тези с остеопения са между 27 и 74%.

През 2001 г. броят на жените с остеопороза и остеопения е по-голям от очакваното, тъй като са изследвани само жените, които на предходния преглед са били проблемни (измерена по-ниска от очакваната за възрастта костна маса).

Получените резултати са съпоставими с представените епидемиологични проучвания от екипа Попиванов и Боянов през 2001 г. и от Асоциация „Жени без остеопороза” през 2004 и 2005 г.

През 2005, 2009 и 2010 г. броят на жените с остеопороза намалява, защото средната възраст на жените намалява, тъй като се изследвани относително по-голям брой жени от Завода за санитарна керамика, които са по-млади.

Динамика на промяна на костната плътност  на 30 здрави жени и на 30 лекувани жени с остеопороза

Здравите жени само са проследявани през 1 или 2 години и е регистрирана  появата на рискови фактори, например появата на ранен климакс. Не са взимали хранителни добавки или лекарства.

При жените с доказана остеопороза са провеждани ежегодни прегледи. Регистрирани са наличните рискови фактори. Предписана е терапия с калций и витамин D съдържащи хранителни добавки и бифосфонат. Те са декларирали, че са изпълнявали предписаното. Фактът не може да бъде проверен и се приема на доверие.

При сравняването на двете графики могат да се направят следните изводи:

-  При здравите жени настъпват по-динамични промени на костната маса, но винаги се запазва стойност на Т-скорq по-голям от -1.

-  При жените с диагностицирана и лекувана остеопороза промените са в много по-тесни граници. Първоначално диагностицираното ниво се подобрява или влошава в много тесни граници. За 10-годишния период на проследяване не е диагностицирана нито една остеопорозна фрактура.

СТОЙНОСТИ НА Т-СКОРА И ГРАФИКА НА ДИНАМИКАТА  НА КОСТНАТА ПЛЪТНОСТ НА  30 ЗДРАВИ ЖЕНИ


СТОЙНОСТИ НА Т-СКОРА И ГРАФИКА НА ДИНАМИКАТА  НА КОСТНАТА ПЛЪТНОСТ НА  30 ЖЕНИ С ДИАГНОСТИЦИРАНА ОСТЕОПОРОЗА


РИСКОВИ ФАКТОРИ:


АНАЛИЗ НА РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ

При анализа на рисковите фактори те са разпределени в две големи групи. Първата група са наречени некоригируеми, или труднокоригируеми. Те са: наследственост, ранен климакс, диабет, хипертиреоидизъм, бронхиална астма с тежко протичане, налагаща ползване на високи дози системен кортизон. 

Втората група рискови фактори, наречени коригируеми, включва:  живот и работа с малка физическа активност, неправилно хранене - без консумация на млечни продукти и с прекомерна консумация на кафе и тютюнопушене, и ниско, под 55 кг, телесно тегло. 

От първата група фактори най-често се регистрира ранен климакс, последван от наследственост. От втората група рискови фактори най-чести са обездвижването и неправилното хранене.

При анализа правят впечатление следните факти:

-  При всички жени с доказана остеопороза се регистрира поне по един от големите рискови фактори и поне по един от групата на коригируемите.

-  Не всички жени, които са носители на рискови фактори от първата и втората група, са с ниска костна плътност.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

-  Остеопорозата е болест с широко разпространение сред менопаузалните жени. Нейното най-тежко усложнение, остеопорозната фрактура, особено при застаряващото население, се превръща в социалнозначимо заболяване.

-  Количественият ултразвук е надеждна и достъпна методика  за ранна диагностика на намалената костна плътност.

-  Основни рискови фактори за ниската костна плътност са:  ранният климакс и наследствената предразположеност, модифицирани от физическата активност и начина на хранене.

-  Остеопорозата може да бъде медикаментозно контролирана с цел да не се достига до най-тежкото усложнение - остеопорозна фрактура. 

Коментари