Публикация

Ролята на SPECT-CT при карцином на гърдата

Презентацията е за конференцията МОРЕ 2013


Лимфосцинтиграфското визуализиране на SLN с последваща интраоперативна ɣ-детекция и биопсия е утвърден стандарт в световната практика при лечение на ранните стадии /ту < 3cm/ на  карцинома на гърдата. През последните 5 г. интензивно се проучва значението на SPECT-CT за изобразяване и локализиране на SLN (Eur J Nucl Mol Imaging 2010; 37:1959-1985) .
Тази нова технология подобрява чувствителността на конвенционалната лимфосцинтиграфия, която варира между 72 и 94% до 89-100%, поради по-добрата резолюция и контраст на образа (World J Surg 2008;32:1930-1934).
Идентифицирането на SLN понякога води до установяване на атипичен лимфен дренаж. По литератулни данни парастернални лимфни възли се изобразяват при 20-25% от болните след перитуморно инжектиране на радиоколоида; интрамамарни – при 6%; интерпекторални – при 2%; супраклавикуларни  - при 3% от случаите.
 SPECT-CT изследванията повишават диагностичната точност на лимфосцинтиграфското топографиране.

Всички слайдове от презентацията на С. Сергиева, Г. Байчев, Е. Александрова, В. Първанова и Б. Димитров можете да видите, като свалите файла по-долу.

Прикачени файлове

Ролята на SPECT-CT при карцином на...

Коментари