Публикация

Диагностика на зооантропонозите

Наблюдава се тенденция към постоянно увеличаване на заболяемостта и разширяване на ареала на тяхното разпространение


Презентацията е изнесена на Петата Национална конференция по превантивна медицина, която се проведе от 13 до 15 ноември в Сливен. Форумът бе организиран от Българско сдружение по превантивна медицина

Зооантропонозите са инфекции с природна огнищност, които не могат да бъдат изкоренени, а напротив – наблюдава се тенденция към постоянно увеличаване на
заболяемостта и разширяване на ареала им на разпространение. Сред тях една основна група са предавани с кърлежи инфекции – Лаймска борелиоза, Марсилска треска, анаплазмоза, кърлежов енцефалит, Кримска Конго хеморагична треска, други се предават с комари – напр. Западно Нилската треска, а трети не включват участие на вектор за трансмисията си, а се предават направо чрез отделянията на животните – резервоари на инфекцията – хантавирусни инфекции, лептоспирози, лимфоцитарен хориоменингит, туларемия.

В превенцията на тези заболявания основна роля играят дезинсекцията и дератизацията с оглед унищожаване на вектора-преносител и на животните - резервоар на инфекцията. Не малка е ролята, обаче, на своевременната високочувствителна и специфична диагностика. Дискутират се разработените и въведени в рутинната лабораторна практика модерни молекулярно-биологични и серологични методи за доказване на ДНК, респ. РНК на самия патоген или на имунен отговор срещу него. Обсъжда се разпространението в света и значението за България на редица зооантропонози.

Коментари