Излезе първото издание "Насоки за поведение на при артериална хипертония 2013"
CredoWeb
CredoWeb
Компания
Излезе първото издание "Насоки за поведение на при артериална хипертония 2013"

Излезе първото издание "Насоки за поведение на при артериална хипертония 2013"

Българската лига по хипертония прие за своя отговорност да подготви и предостави на българските лекари последните актуални препоръки за профилактика, диагностика и лечение на артериалната хипертония

Артериалната хипертония е водещият, глобален риск за смъртност, отговорен за 9.4 милиона отнети човешки живота през 2010 г. Повишеното кръвно налягане е причина  за  нефаталните и фатални мозъчни инсулти, сърдечни инфаркти, за сърдечна недостатъчност и внезапна сърдечна смърт, като 50% от инцидентите са при лица на възраст от 45 до 69 години. Всеки 3-ти в света е с високо кръвно налягане, а ефективно лекуван е само един от трима. България е с честота на хипертонията около 55% при средна за Европа 30-45%. Смъртността от мозъчен инсулт се приема за един от най-достоверните показатели за честотата, а и за контрола на артериалната хипертония.

По официални данни за 2008 г., стандартизираният коефициент за смъртност от мозъчен инсулт за Европа е 57‰, а за България 186 ‰,т.е. три пъти по-висок. Медиите съобщават, че 700 повиквания месечно на екипи на Спешна медицинска помощ са за лица с повишено кръвно налягане, което е значително повече от повикванията за мозъчен инсулт и сърдечен инфаркт. Това са реални факти, за които значителна отговорност носят българските лекари, грижещи се за здравето на 2 милиона хипертоници. 

Българската лига по хипертония прие за своя отговорност да подготви и предостави на българските лекари последните актуални препоръки за профилактика, диагностика и лечение на артериалната хипертония в достъпна и приложима в ежедневната практика форма, отпечатвайки на български език първото издание на „Препоръки за поведение при артериалната хипертония 2013 (Guidelinesforthemanagementofarterialhypertension)”.

На 23-та Научна среща на Европейското дружество по хипертония  (ESH) в Милано, 14-18 юни 2013 г., беше представен 2013 ESH/ESCGuidelines for the management of arterial Hypertension (Методични указания/ препоръки за поведение при артериална хипертония). Предходните Европейски методични указания бяха публикувани  от Европейското Дружество по Хипертония и преведени на български език през 2007 г.

За изминалия 6 годишен период завършиха редица  значими проучвания  върху диагностиката и лечението на артериалната хипертония. Резултатите от тях мотивираха необходимостта от актуализация, с препотвърждаване, разширяване и обновяване на насоките. Изданието е с обучителна цел за бързо и лесно ориентиране на специалисти и ОПЛ за ползване в клиничната практика. Съдържанието представя актуален, изчерпателен обзор на 735 заглавия и дава точен отговор на всички дискутирани въпроси по проблема „артериална хипертония”. Основният принос на актуалните Европейски препоръки е в предоставения единен общоприет подход за отделния пациент с артериална хипертония.

Препоръките се издават с цел да се улеснят лекарите в избора на най-правилния подход към артериалната хипертония, като се започне с профилактиката, продължи се с индивидуализираната терапевтична стратегия и се завърши с редукцията на общия сърдечносъдов риск.


Мнения