Публикация

Излезе първото издание "Насоки за поведение на при артериална хипертония 2013"

Българската лига по хипертония прие за своя отговорност да подготви и предостави на българските лекари последните актуални препоръки за профилактика, диагностика и лечение на артериалната хипертония


Артериалната хипертония е водещият, глобален риск за смъртност, отговорен за 9.4 милиона отнети човешки живота през 2010 г. Повишеното кръвно налягане е причина  за  нефаталните и фатални мозъчни инсулти, сърдечни инфаркти, за сърдечна недостатъчност и внезапна сърдечна смърт, като 50% от инцидентите са при лица на възраст от 45 до 69 години. Всеки 3-ти в света е с високо кръвно налягане, а ефективно лекуван е само един от трима. България е с честота на хипертонията около 55% при средна за Европа 30-45%. Смъртността от мозъчен инсулт се приема за един от най-достоверните показатели за честотата, а и за контрола на артериалната хипертония.

По официални данни за 2008 г., стандартизираният коефициент за смъртност от мозъчен инсулт за Европа е 57‰, а за България 186 ‰,т.е. три пъти по-висок. Медиите съобщават, че 700 повиквания месечно на екипи на Спешна медицинска помощ са за лица с повишено кръвно налягане, което е значително повече от повикванията за мозъчен инсулт и сърдечен инфаркт. Това са реални факти, за които значителна отговорност носят българските лекари, грижещи се за здравето на 2 милиона хипертоници. 

Българската лига по хипертония прие за своя отговорност да подготви и предостави на българските лекари последните актуални препоръки за профилактика, диагностика и лечение на артериалната хипертония в достъпна и приложима в ежедневната практика форма, отпечатвайки на български език първото издание на „Препоръки за поведение при артериалната хипертония 2013 (Guidelinesforthemanagementofarterialhypertension)”.

На 23-та Научна среща на Европейското дружество по хипертония  (ESH) в Милано, 14-18 юни 2013 г., беше представен 2013 ESH/ESCGuidelines for the management of arterial Hypertension (Методични указания/ препоръки за поведение при артериална хипертония). Предходните Европейски методични указания бяха публикувани  от Европейското Дружество по Хипертония и преведени на български език през 2007 г.

За изминалия 6 годишен период завършиха редица  значими проучвания  върху диагностиката и лечението на артериалната хипертония. Резултатите от тях мотивираха необходимостта от актуализация, с препотвърждаване, разширяване и обновяване на насоките. Изданието е с обучителна цел за бързо и лесно ориентиране на специалисти и ОПЛ за ползване в клиничната практика. Съдържанието представя актуален, изчерпателен обзор на 735 заглавия и дава точен отговор на всички дискутирани въпроси по проблема „артериална хипертония”. Основният принос на актуалните Европейски препоръки е в предоставения единен общоприет подход за отделния пациент с артериална хипертония.

Препоръките се издават с цел да се улеснят лекарите в избора на най-правилния подход към артериалната хипертония, като се започне с профилактиката, продължи се с индивидуализираната терапевтична стратегия и се завърши с редукцията на общия сърдечносъдов риск.


Коментари