Публикация

Лекарственият продукт TOPAMAX film coated tablet 25mg x 28 с INN Topiramate и код НЗОК NF360 е заличен от Позитивния лексрствен списък

Лекарственият продукт TOPAMAX film coated tablet 25mg x 28 с INN Topiramate и код НЗОК NF360 е заличен от Позитивния лексрствен списък


Във връзка с актуализация на Приложение 1 на Позитивния Лекарствен Списък (ПЛС), в сила от 16.09.2014 г., лекарственият продукт TOPAMAX filmcoated tablet 25mg x 28, с INN Topiramate и код НЗОК NF360 се заличава и НЗОК спира заплащането му.

За да бъде осигурен достъп на пациентите до терапия с лекарствени продукти, е необходимо:

-При поредното месечно издаване на рецептурна бланка, личният лекар да насочи ЗОЛ към лекуващия невролог за предлагане на терапевтична алтернатива на TOPAMAX filmcoated tablet 25mg x 28, съобразно наличните в Приложение 1 на ПЛС лекарствени продукти с INN Topiramate;

-Да не се заверяват в РЗОК нови протоколи за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОКза TOPAMAX filmcoated tablet 25mg x 28 с код НЗОК NF360, а действащите протоколи за посочения лекарствен продукт да бъдат анулирани.

Коментари