Публикация

БИОМАРКЕРИ И ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ

Темата е разработена от д-р Зорка Рамшева, Катедра Клинична Лаборатория и Имунология – Лаборатория по Хематология, Клинична химия и Хормонална диагностика, ВМА - София и доц. д-р Константин Рамшев, Катедра по Кардиология и Интензивна Терапия, ВМА – София


Резюме: Доказана е необходимостта от точен лабораторен маркер за диагностицирането на миокардната исхемия. В същото време, поради подобряване чувствителността на тестовете за тропонин и повишаване интерпретативните предизвикателства от позитивните резултати в клиничната практика е много трудно за всеки нов маркер да се утвърди за рутинно приложение. Необходимо е доказване в клинични проучвания допълващата роляна всеки нов показател към тропониновите тестове, както и използването на съответсващи на гранични стойности.

Прикачени файлове

БИОМАРКЕРИ И ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ

Коментари