Публикация

Периоперативно приложение на новите орални антикогуланти при лечението на съдови тромбози

Новите орални антикогулантите могат да бъдат прекъсвани преди операция и възстановявани след това – без да е необходимо застъпване с хепарини, без да е нужен лабораторен контрол и мониториране на антикоагулатния им ефект


Модерните орални коагуланти откриват нови хоризонти в лечението и профилактиката на съдовите тромбози. В същото време обаче поставят нови изисквания пред клиницистите, включително и анестезиолозите. Защото се появява проблемът за периоперативното управление на тези медикаменти. 

Основно предимство на тази група препарати при лечението на съдовите тромбози е, че дават възможност за по-лесно управление, в сравнение с познатите ни витамин К антагонисти. Те могат да бъдат прекъсвани преди операцията и възстановявани след това – без да е необходимо застъпване с хепарини, без да е нужен лабораторен контрол и мониториране на антикоагулатния им ефект.

Това не намалява отговорността на анестезиолозите и на клиницистите и те трябва да познават новата група лекарства, за да се справят с всички възможни усложнения, характерни за всеки медикамент, който носи риск от кървене. За тази цел е необходимо да се изработят протоколи на национално и на локално ниво за всяка здравна структура, която работи с тези медикаменти.

Коментари