Публикация

Среща между НЗОК и националните консултанти по кардиология, детска кардиология и инвазивна кардиология, както и председателите на дружествата по кардиология и инвазивна кардиология

Резултати от проведена в НЗОК среща с националните консултанти по кардиология, детска кардиология и инвазивна кардиология, както и председателите на дружествата по кардиология и инвазивна кардиология на и постъпило становище от доц. Иво Петров


След проведена среща с националните консултанти по кардиология, детска кардиология и инвазивна кардиология, както и председателите на дружествата по кардиология и инвазивна кардиология на 26.05.2015г., беше взето решение да се промени изискването, заложено в I, т. 2 „ДИАГНОСТИЧНО–ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ“ на КП № 38 „Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания“ за задължително извършване на дясна сърдечна катетеризация (ДСК) при болни с вродени и придобити сърдечни пороци. ДСК да се изисква като задължителна диагностична процедура само при определени диагнози – клапни пороци с „трикуспидализация“.

Другият въпрос, който беше обсъден на срещата, е предложението на националния консултант по кардиология, доц. Иво Петров за промяна в Номенклатурата на медицинските изделия, които се заплащат извън цената на КП. Към настоящия момент, според тази номенклатура, медицинското изделие „Балони, излъчващи лекарство“ (група 4.3 от „Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, в сила от 1.04.15г.“), се отчита в ежедневните електронни отчети по КП № 45 „Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания“ само с процедура 39.90 „Инсерция в некоронарна артерия на стент(ове)“. Решено беше да се промени номенклатурата на МИ като се допусне отчитането на група 4.3 „Балони, излъчващи лекарство“ от Списъка да се извършва и с код 36.06 при лечение на инстент рестеноза, в рамките на КП № 45. Направените промени влизат в сила от 01.06.2015г.

Коментари