Публикация

Проект на новата Наредба №10 въвежда задължително централизирано договаряне на отстъпки за лекарствата

Ако не се договорят отстъпки за лекарства, за които това задължително трябва да стане, НЗОК няма да плаща за тях. Проектът е публикуван за обществено обсъждане


Министерството на здравеопазването публикува на своя сайт Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. Целта на промените е да се регламентира въведеното от Закона за здравното осигуряване задължително централизирано договаряне на отстъпки за лекарствените продукти. По стария ред всяко лечебно заведение договаряше закупуването на необходимите лекарства, което не позволяваше постигането на добри отстъпки от цената. Ако не се договорят отстъпки за лекарства, за които това задължително трябва да стане, НЗОК няма да плаща за тях. 

Централизирано ще се договарят и медикаментите за онкологични заболявания в болничната помощ. Проектът е изготвен по предложение на Надзорния съвет на НЗОК. Ето и основните промени в Наредба № 10:

1. Разпоредбите от Наредба № 10 за заплащане на лекарствените продукти се допълват изрично с разпоредби, въвеждащи условията и редът, по които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги, лекарствените продукти от ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 2 от ЗЛПХМ, приложими при лечението на злокачествените заболявания в болничната медицинска помощ и включени в пакета от здравни дейности:

- за които заплащаната от НЗОК стойност се изчислява чрез групиране, в което не участват лекарствени продукти на други притежатели на разрешение за употреба;

- които са с ново международно непатентно наименование.

Въвежданите правила в основната си част са идентични с правилата за заплащане на лекарствените продукти от ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 1 от ЗЛПХМ, предназначени за домашно лечение (подаване на заявление до НЗОК от притежателя на разрешението за употреба, че желае продуктът да се заплаща по реда на наредбата, представяне на решението на Националния съвет по цени и реимбурсиране, дейности на НЗОК по дефиниране на код на продукта, издаване на указания за отпускането и предписването му и по изготвяне на електронни форми, анализиране и публикуване на информацията за лекарствения продукт от страна на НЗОК и др.).

Въвежда се специално правило, съгласно което заплащането на включен в ПЛС продукт с ново международно непатентно наименование и на ново показание на продукт от ПЛС, за които не е заплащано от НЗОК, започва от началото на следващата календарна година.

Въвеждат се и разпоредби относно определянето на лицата, на които се заплащат лекарствените продукти (изпълнителите на болнична медицинска помощ), условията за заплащане и отчитане, както и сроковете за заплащане, като тези разпоредби са идентични на разпоредбите в тази връзка, съдържащи се в Постановление № 57 от 2015 г. за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55 от ЗЗО.

2. В главата за условията, критериите и реда за договаряне на отстъпки за лекарствените продукти се добавя раздел, посветен на ежегодното задължително провеждане на централизирано договаряне на отстъпки за лекарствените продукти, в това число и за онкологични заболявания в болничната помощ, за които стойността, заплащана от НЗОК, се изчислява чрез групиране, в което не участват лекарствени продукти на други притежатели на разрешение за употреба, както и за тези с ново международно непатентно наименование, включени или за които е подадено заявление за включване в Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 6, т. 1 и 2 от ЗЛПХМ.

Редът за провеждане на задължителното централизирано договаряне на отстъпки за лекарствени продукти за онкологични заболявания в болничната медицинска помощ е идентичен на този за провеждане на договарянето при лекарствените продукти за домашно лечение.

Регламентират се три различни форми на отстъпките:

- отстъпка от стойността на опаковка, изчислена на база референтна стойност на съответния лекарствен продукти;

- отстъпка от изчислена на база референтна стойност на съответните лекарствени продукти стойност, заплатена от НЗОК за група лекарствени продукти с един и същ притежател на разрешение за употреба или с различни притежатели на разрешение за употреба с един и същ упълномощен представител, за тримесечни периоди от време, като за всеки от лекарствените продукти, включени в групата, се посочва съответна отстъпка;

- отстъпка под формата на медицински услуги, осигурявани за сметка на притежателя на разрешението за употреба, свързани с диагностиката и проследяването на лечението на заболяванесъс съответните лекарствени продукти.

Допуска се възможността за договаряне и на комбинация от трите различни форми на отстъпка. 

Въвеждат се най-общо разпоредби за начина на предоставяне на различните форми на отстъпки – приспадане от стойността на опаковка, пряко възстановяване и предоставяне в натура под формата на медицински услуги.

Въвежда се специалното правило, че общият размер на договорените отстъпки не може да бъде по-нисък от определена минимална стойност на намалението на прогнозната обща сума на разходите на НЗОК за следващата календарна година, която се изчислява по методика, част от наредбата.

Въвеждат се и правила относно действието на договорите за отстъпки – договорите влизат в сила от началото на следващата календарна година, като за лекарствените продукти, за които е подадено заявление за включване в ПЛС, договорите за договорените отстъпки влизат в сила само при условие, че съответните лекарствени продукти бъдат включени в ПЛС.

Допуска се в срока на действие на договорите да могат да бъдат сключвани допълнителни споразумения за по-високи размери на отстъпките, които да влизат в сила от датата на сключването им.

Допуска се, също така, отстъпки да могат да се договарят през цялата календарна година за лекарствени продукти с ново международно непатентно наименование, за които е подадено заявление за включване в ПЛС, както и за включените в ПЛС продукти, за които ЗЗО не изисква провеждането на ежегодно задължително централизирано договаряне на отстъпки. Договорите за отстъпките в първия случай влизат в сила от началото на следващата календарна година, а във втория – от датата на сключването им.

3. Въвежда се правилото, че лекарствените продукти, за които задължително следва да се договарят отстъпки, но такива не са договорени по реда на тази наредба, не се заплащат от НЗОК, като за лекарствените продукти от ПЛС, за които е заплащано от НЗОК през текущата година, изрично се посочва, че НЗОК спира да заплаща от началото на следващата календарна година.

4. Въвежда се правилото, че договаряните отстъпки на отделните лекарствени продукти не могат да бъдат по-ниски от договорените отстъпки през предходната година.

С преходните и заключителни разпоредби на проекта се предвижда специална разпоредба за провеждането на първото договаряне на отстъпки. Предвижда се то да започне в срок 10 дни от влизане в сила на наредбата. Договарянето следва да бъде осъществено по въвежданите с наредбата правила. Сключените в резултат на договарянето през 2015 г. договори за отстъпки се предвижда да влязат в сила още от датата на сключването им, а не от началото на 2016 г., с изключение на тези за лекарствените продукти с ново международно непатентно наименование, за които е подадено заявление за включване в ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 1 от ЗЛПХМ. Целта е облекчаване на здравноосигурителните плащания за лекарствени продукти от бюджета на НЗОК за 2015 г.

Предвижда се договорите да имат срок на действие до края на 2016 г.

5. С преходните и заключителни разпоредби на проекта се предвижда и включването на клаузи за допълнителни еднократни отстъпки в договорите за отстъпките, постигнати при първото договаряне. Еднократната допълнителна отстъпка се възстановява пряко на НЗОК и се определя на база прогнозируем ръст на разходите на НЗОК, като конкретната й стойност варира между 5 и 15 на сто от прогнозируемия ръст на годишния оборот за 2015 г. и се изчислява по формула, отчитаща равно разпределение между ръста на заплатените на притежателя на разрешението за употреба средства по отчет на НЗОК за съответното тримесечие на предходната календарна година и пазарния дял на притежателя на разрешението за употреба за съответното тримесечие през настоящата календарна година. Отстъпките са платими до края на 2015 г.

6. С приемането на акта се цели да бъде изпълнен чл. 45, ал. 9, във връзка с ал. 10, 11, 13 и 19 от Закона за здравното осигуряване, като бъде издаден съответният подзаконов нормативен акт и в същия бъдат възприети въведените със закона принципи и основни правила относно договарянето на отстъпки и заплащането на лекарствени продукти от НЗОК, а също и да бъде спазен въведеният със закона принцип за оптимизиране на бюджета на НЗОК. 

За прилагането на наредбата не са необходими финансови и други допълнителни средства. Очакваните резултати от прилагането на наредбата са свързани с въвеждането на ред, критерии и условия, по които да се извършват договарянето на отстъпки и заплащането на лекарствените продукти от НЗОК, а същите, от своя страна ще рефлектират върху оптимизацията на бюджета на НЗОК. 

Прикачени файлове

Наредба за изменение и допълнение ...
Мотиви към проекта за изменение на...
Допълнение към мотивите

Коментари