Откриваме нова сграда към Клиниката по лъчелечение
УСБАЛ по Онкология ЕАД
УСБАЛ по Онкология ЕАД
Лечебно заведение
Откриваме нова сграда към Клиниката по лъчелечение

Откриваме нова сграда към Клиниката по лъчелечение

В четвъртък, 3 декември, от 11 ч. заместник-министърът на здравеопазването д-р Адам Персенски ще посети СБАЛ по Онкология, гр. София и ще участва в заключителна пресконференция по проект „Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на СБАЛ по Онкология - ЕАД, София”.

Заместник-министърът на здравеопазването д-р Адам Персенски ще открие нова сграда към Клиниката по лъчелечение в СБАЛ по Онкология, гр. София, с разгърната застроена площ от 4 416 кв. м. Сградата е изградена в изпълнение на проект BG161РО001/1.1-08/2010/001 „Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на СБАЛ по Онкология - ЕАД, София”, който е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма (СРИП) на Министерство на здравеопазването по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации“, финансирана по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Участие в пресконференцията ще вземат заместник-министърът на здравеопазването д-р Адам Персенски, д-р Валентин Ангелов, директор на СБАЛ по Онкология, гр. София, г-жа Марияна Василева - ръководител на Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването, инж. Стойка Таскова, национален координатор на Средносрочната рамкова инвестиционна програма, представители на местната власт и др.

Основната цел на проект BG161РО001/1.1-08/2010/001 „Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на СБАЛ по Онкология - ЕАД, София” е осигуряване на подходяща и ефективна държавна здравна инфраструктура, която да задоволи нуждите на населението от висококвалифицирана и високоспециализирана медицинска помощ, която е постигната успешно.

В изпълнение на проекта са доставени и въведени в експлоатация два мултимодални линейни ускорителя, апаратура за хеликална терапия, магнитно-резонансен томограф, компютър-томографски симулатор, локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация, система за планиране на лъчелечението, дозиметрична апаратура, устройства за имобилизация на пациента, уредба за интраоперативно лъчелечение /Kv лечение и апаратура за централна стерилизация. Извършени са строително-монтажни и строително-ремонтни дейности за разширение и рехабилитация на съществуващия сграден фонд на лъчетерапевтичния комплекс. Изградените са нови площи, които дават възможност за развитие на съвременна образна диагностика, лечебно дозиметрично планиране и провеждане на модерно перкунтанно лъчелечение и метаболитна терапия при онкологични заболявания.

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Общата стойност на проекта e 31 928 171, 17 лв.

Мнения