Публикация

МОДЕРНА ПРОФИЛАКТИКА В ГИНЕКОЛОГИЯТА - основна тема на XIX гинекологична конференция

Форумът ще се проведе в Боровец от 17 до 19 март 2016 г. в хотел “Самоков” на курорта Боровец. Организатор е Българското научно дружество по акушерство и гинекологияСкъпи колеги,

Имамe удоволствието и честта от името на Българското Научно Дружество по Акушерство и Гинеко-логия да Ви приветстваме с „Добре дошли” на ХIХ Национална гинекологична конференция, която ще се проведе от 17 до 19.03.2016 г. в хотел “Самоков” на курорта Боровец.                                                                                                                                                     

НАУЧНА ПРОГРАМА

17.03.16 – ЧЕТВЪРТЪК

12.00 – 18.30 – РЕГИСТРАЦИЯ И НАСТАНЯВАНЕ

19.00 – ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА - Проф. Ст. Иванов, Председател на БНДАГ

САТЕЛИТЕН СИМПОЗИУМ НА

ФИРМА „ГЕДЕОН РИХТЕР”

ПОЛЗИ И РИСКОВЕ ЗА ПАЦИЕНТА ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА МАТОЧНА МИОМА С UPA.

Модератор: проф. д-р А. Николов, д.м.

Лектори: доц. д-р Н. Василев, д.м., д-р Р. Велев

КОКТЕЙЛ „ДОБРЕ ДОШЛИ”

18.03.16 – ПЕТЪК

08.30 – 10.00 – ­І-ва научна сесия

ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ - 1

Председатели: Г. Чакалова, Я. Корновски

ПРИДЪРЖАНЕ КЪМ МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ, ОСНОВАНИ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА ПРИ СТАДИ-РАНЕ НА ОНКОГИНЕКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ. Чакалова, Г. София, (пленарна лекция)- 20’

ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА АВАНСИРАЛ ЯЙЧНИКОВ КАРЦИНОМ. Корновски, Я., Варна, (пленарна лекция)- 20’

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВЪЗРАСТТА НА БОЛНИТЕ СЪС ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ В БЪЛГАРИЯ. Чакалова, Г., София, - 10’

ОБЕЗИТЕТ И ОНКОГИНЕКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯ-ВАНИЯ. Стоянов, Р., София - 10’

СЪПЪТСТВАЩИ БОЛЕСТИ ПРИ ПАЦИЕНТКИ С ОНКОГИНЕКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ. Цонева К., Г. Чакалова, София - 10’

МЯСТОТО НА СЕФПОТЕК В ГИНЕКОЛОГИЧНА-ТА ПРАКТИКА. Николов, А., София,Презентация на фирма NobelPharma- 10’

КЛИМАДИНОН – ПРИЛОЖЕНИЕ В КЛИМАКТЕ-РИЧНАТА МЕДИЦИНА. Рачев, Е.,Презентация на фирма Bionorica- 10’

10.00 – 10.30 - КАФЕ ПАУЗА

ПОСЕЩЕНИЕ НА ФИРМЕНИТЕ ЩАНДОВЕ

10.30 - 12.00 ІІ научна сесия

ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ - 2

Председатели: Гр. Горчев, С. Иванов

ИНТРАОПЕРАТИВНИ И РАННИ СЛЕДОПЕРАТИВ-НИ УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ХИРУРГИЯТА НА РАКА НА МАТОЧНАТА ШИЙКА. Корновски, Я., Е.Исмаил, С.Стоилов, С.Иванов, Варна- 10’

ВТОРИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА РАКА НА МА-ТОЧНАТА ШИЙКА (РМШ) ЧРЕЗ КОЛПОСКОПИЯ И LLETZ –КОНИЗАЦИЯ. Корновски, Я., С.Стоилов, Х.Попов, П.Павлов, П.Генев, Е.Исмаил, Варна- 10’

ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКА НА HPVСВЪРЗАНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ. Кълвачев, Зл. София, Презентация на фирмаMSD- 10’

СЛУЧАЙ НА ИЗОЛИРАНА МАСИВНА ПРЕСАК-РАЛНА ЛИМФНА МЕТАСТАЗА ПРИ I-ВИ СТАДИЙ ПО FIGO РАК НА МАТОЧНАТА ШИЙКА. Исмаил, Е., Я.Корновски, С.Стоилов, С.Иванов, Варна - 10’

ИМУНОМОДУЛАЦИЯ С ISOPRINOSINE ПРИ HPV ИНФЕКЦИЯ, Станков, Хр. Презентация на фирмаEwopharmaAG- 10’

ПЪРВИЧНА ЦИТОРЕДУКТИВНА ХИРУРГИЯ ИЛИ НЕАДЮВАНТНА ХИМИОТЕРАПИЯ ПРИ АВАНСИРАЛ КАРЦИНОМ. ОБОБЩЕН НАШ И ЧУЖД ОПИТ. Иванов, С., Е. Ковачев, Н. Колев, Б. Бочев, Н. Колев, Варна, София - 10’

ГЛИЦЕРИЗИНОВАТА КИСЕЛИНА – АЛТЕРНАТИ-ВЕН МЕТОД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА CОNDYLOMATAACUMINATA. Колев, Н. Презентация на фирма UniPharma- 10’

ДИАГНОСТИЧНИ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ЗАТРУДНЕ-НИЯ ПРИ САРКОМ НА МАТОЧНОТО ТЯЛО. Йорданов А., Б. Ивова, Л. Танчев, Д. Стратева, С. Томов, Г. Горчев, Н.Хинкова, Ч. Цветков, Т. Димитров, Плевен

- 10’

ЕНДОМЕТРОИДЕН ЕНДОМЕТРИАЛЕН КАРЦИНОМ – РОЛЯ И МЯСТО НА ЛИМФНАТА ДИСЕКЦИЯ. Исмаил, Е., Я.Корновски, С.Иванов, Варна- 10’

12.00 - 13.30 ІІІ научна сесия

ГИНЕКОЛОГИЯ

Председатели: Н. Василев, Ив. Костов

ЛАПАРОСКОПСКА ТАЗОВА ЛИМФНА ДИСЕК-ЦИЯ. Бечев,Бл.,С.Иванов, Е.Ковачев, София,Варна- 10’

РОЛЯТА НА ЛАПАРОСКОПИЯТА ПРИ СУСПЕК-ТЕН АВАНСИРАЛ ОВАРИАЛЕН КАРЦИНОМ (АСЦИТ, CA-125).Корновски, Я., Е.Исмаил, С.Стоилов, С.Иванов, Варна - 10’

ЕФИКАСНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ НА CERVARIX. Мирчева, M., София, Презентация на фирма GSK- 10’

РЕКОНСТРУКТИВНА И КОЗМЕТИЧНА ХИРУР-ГИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА РАК НА ВУЛВАТА. Иванов, С., Е. Ковачев, Б. Бечев, Н. Колев, В. Иванова, Варна - 10’

БОРБАТА С ВАГИНАЛНИТЕ ИНФЕКЦИИ И РОЛЯТА НА БАЛАНСИРАНАТА ВАГИНАЛНА ЕКОСИСТЕМА. Рачев, Е., София, Презентация на фирма PharmaSwiss.- 10’

ПАРВОВИРУС В19 ИНФЕКЦИЯ И НЕЙНОТО ЗНАЧЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ. Волева, С., С. Иванова, В. Манолов, Б. Маринов, В. Василев, София

- 10’

ПОЛОВИ ХОРМОНИ - МОДУЛАТОРИ НА ИМУННИЯ ОТГОВОР СПРЯМО ГЕНИТАЛНАТА ИНФЕКЦИЯ С CHLAMYDIATRACHOMATIS.

Ковачев, Е., С. Иванов, Б. Бечев, Н. Колев, В. Иванова., С. Анжел, Варна - 10’

ПОЛИХЕКСАМЕТИЛЕН БИГВАНИД ХИДРОХЛО-РИД (BIGUANELLE®) ТЕРАПИЯ НА БАКТЕРИАЛНА ВАГИНОЗА. Ковачев С, А. Гановска, С. Иванова, Е. Султанов, А. Гиздов, Л. Николова, В. Илиев, София - 10’

УРОИНФЕКЦИИ ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ – НАШИЯТ ОПИТ С МОНУРАЛ. Николов, А., София, Презентация на фирма Angelini - 10’

13.30 – 15.30

ОБЯД

15.30 - 16.00 ІVнаучна сесия

САТЕЛИТЕН СИМПОЗИУМ НА ФИРМА SINEVO

* * * * *

PAP + HPVNEWSONPAPCLASSIFICATION.

Лектор:д-р М. Стоича

16.00 – 17.30 V научна сесия

ЕНДОСКОПСКА ХИРУРГИЯ

Председатели: Гр. Горчев, Сл. Томов

РОБОТ - АСИСТИРАНА И ОТВОРЕНА РАДИКАЛ-НА ХИСТЕРЕКТОМИЯ: НАШИЯТ ОПИТ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА РАК НА ШИЙКАТА НА МАТКАТА.Горчев, Гр., Сл. Томов, Плевен, (пленарна лекция)- 20’

УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ РОБОТИЗИРАНАТА ГИНЕКОЛОГИЧНА ХИРУРГИЯ. Томов, Сл., Гр. Горчев, Плевен, (пленарна лекция)- 20’

РОБОТИЗИРАНА ХИРУРГИЯ И ПОСТОПЕРАТИВ-НИ БИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ЖЕНИ С НАДНОРМЕНО ТЕГЛО. Димитров, Т., Г. Горчев, С. Томов, Л. Танчев, Плевен - 10’

ЕФЕКТИВНОСТ НА ХИСТЕРОСКОПСКАТА РЕЗЕКЦИЯ НА ПОЛИПИ НА ЕНДОМЕТРИУМА И СУБМУКОЗНИ МИОМНИ ВЪЗЛИ. Иванов, В., И. Костов, С. Иванов, Варна, (пленарна лекция) - 20’

FEMINORMOSTEO - РЕШЕНИЕ ЗА МЕНОПАУЗА И ЗДРАВИ КОСТИ. Презентация на фирма Borola, - 20’

17.30 – 18.00

КАФЕ ПАУЗА

18.00 – 19.30 VІ заседание

ГИНЕКОЛОГИЯ - РАЗНИ

Председатели: Бл. Пехливанов, Сл. Томов

СИНЕХИИ НА ВУЛВАТА ПРИ МЕНОПАУЗАЛНИ ЖЕНИ. Гановска А, С. Ковачев, София - 10’

КЛИНИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТТА НА ПЕЙДЖЕТ НА ВУЛВАТА – ПРИНОС НА ТРИ СЛУЧАЯ. Цветков, Ч., В. Кирилова, Л.Танчев, Н.Хинкова, А.Йорданов, Д.Стратева, Г.Горчев, С.Томов, Н.Янев, Т.Димитров, Б.Ивова, Плевен- 10’

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ФИРМАМАЙЛАН. - 10’

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ МИКОТИЧНИ И БАКТЕРИАЛ-НИ КОЛПИТИ ПРИ БРЕМЕННИ И НЕБРЕМЕННИ ПАЦИЕНТКИ. Поповски К., Поповски Н., Неделковски В., Плевен, Презентация на фирма Innotech - 10’

ЛАПАРОСКОПСКА САКРОКОЛПОПЕКСИЯ. Бечев, Бл., С. Иванов, Е. Ковачев, София, Варна- 10’

ОПЕРАТИВНА ХИСТЕРОСКОПИЯ - КАКВО НОВО? Любенов,А., Сл.Томов, Д.Кипрова, Гр.Горчев, Плевен- 10’

ИНОВАЦИИ ОТ ИЗРАЕЛ – БЪРЗИНА И НАДЕЖДНОСТ ПРИ ДИАГНОСТИЦИРАНЕТО В АГ ПРАКТИКАТА.Иванова, С., София Презентация на фирма Vedra- 10’

СЪВРЕМЕННА ЛАБОРАТОРНА ДИАГНОСТИКА НА БАКТЕРИАЛНАТА ВАГИНОЗА ПРИ ЖЕНИ В РЕПРОДУКТИВНА ВЪЗРАСТ. Гергова, Р., К. Тошева, М. Щерева, Ц. Йорданова, В. Консулова, А. Петрова-Джерова, Е. Цандева, И. Митов, Т. Стратева, София - 10’

ГЕНЕТИЧЕН СКРИНИНГ ПРИ ФАМИЛЕН РАК НА ГЪРДАТА И ЯЙЧНИЦИТЕ.Додова, Р., София- 10’

20.00

ТЪРЖЕСТВЕНА ВЕЧЕРЯ

19.03.16 – СЪБОТА

09.00 – 10.30 VІIзаседание

ОПЕРАТИВНА ГИНЕКОЛОГИЯ

Председател: Ст. Ковачев, И. Карагьозов

СРАВНЕНИЕ НА ЛАПАРОСКОПСКИ АСИСТИРА-НА ВАГИНАЛНА ХИСТЕРЕКТОМИЯ И ВАГИНАЛ-НА ХИСТЕРЕКТОМИЯ ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И НОВООБРАЗОВАНИЯ НА ЖЕНСКАТА ГЕНИТАЛНА СИСТЕМА. Ковачев С, А. Гановска, Т. Станкова, София - 10’

ПРОФИЛАКТИКА НА ПРОЛАПС НА ВЛАГАЛИЩНИЯТ ЧУКАН ПРИ АБДОМИНАЛНИ ХИСТЕРЕКТОМИИ. Карагъозов, И., Б. Попова, Г. Корсачки, С. Оручева, И. Крумов, София - 10’

СУПРАВАГИНАЛНАТА ХИСТЕРЕКТОМИЯ В СВЕТЛИНАТА НА СЪВРЕМЕННАТА ГИНЕКОЛОГИЧНА ХИРУРГИЯ – ЗА И ПРОТИВ.

Цветков, Ч., С. Томов, Г. Горчев, Н. Хинкова, В. Кирилова, А. Йорданов, Д. Стратева, Л. Танчев, Н. Янев, Т. Димитров, Б. Ивова, Плевен - 10’

РЯДЪК СЛУЧАЙ НА ОТОЧЕН СУБСЕРОЗЕН МИОМЕН ВЪЗЕЛ, ИМИТИРАЩ ЯЙЧНИКОВА КИСТА. Представяне на клиничен случай.Мазнейкова,В., И.Мазнейкова, Д.Въргулева, София- 10’

ДИСЕКЦИЯ НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР - ОЩЕ ЕДНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД ТОТАЛНАТА ЛАПАРОСКОПСКА ХИСТЕРЕКТОМИЯ. Танчев, Л., Г. Горчев, С. Томов, Т. Димитров, Ч. Цветков, Н. Хинкова, А. Йорданов, Д. Стратева, Н. Янев, В. Кирилова, П. Добрев, Плевен - 10’

ЛАНИВАЗИН – КОНТРОЛ НАД СВЪРХАКТИВНИЯ ПИКОЧЕН МЕХУР. Делиев, Р., Стара Загора, Презента-ция на фирма Actavis- 10’

РОЛЯТА НА ХИСТЕРОРЕЗЕКТОСКОПИЯТА В СЪВРЕМЕННАТА ОПЕРАТИВНА ГИНЕКОЛОГИЯ. Корновски, Я., Е.Исмаил, С.Стоилов, С.Иванов, Варна- 10’

UTIPROPLUS® - НОВ, ИНОВАТИВЕН ПОДХОД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЦИСТИТ И ДРУГИ БАКТЕРИАЛНИ ИНФЕКЦИИ НАПИКОЧНИТЕ ПЪТИЩА. Чакалова, Г., София, Презентация на фирма Montavit. - 10’

УСЛОЖНЕНИЕ СЛЕД НЕРАЗПОЗНАТА ИЗВЪНМА-ТОЧНА БРЕМЕННОСТ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ. Трифонов, И., Ж. Узунова, Ст. Загора- 10’

10.30 – 11.00

КАФЕ ПАУЗА

ПОСЕЩЕНИЕ НА ФИРМЕНИТЕ ЩАНДОВЕ

11.00 – 12.30 VIІIзаседание

РАЗНИ, А И МАЛКО АКУШЕРСТВО...

Председател: А. Щерев, Е. Ковачев

ФЕТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОЗА И ТЕРАПИЯ. Щерев, А., София- 10’

ФЕТАЛНА ХИРУРГИЯ ПРИ ВРОДЕНИ МАЛФОР-МАЦИИ НА БЯЛ ДРОБ. Чавеева, П., София - 10’

CRINONE® - НОВА ФОРМА НА ПРОГЕСТЕРОН ЗА ЛУТЕАЛНАТА ФАЗА ПРИ АРТ. Презентация на фирма Merck. - 10’

ДЕФЕКТИ НА МАТОЧНИЯ ЦИКАТРИКС СЛЕД ЦЕЗАРОВО СЕЧЕНИЕ: ВРЪЗКА МЕЖДУ УЛТРАЗВУКОВА И КЛИНИЧНА НАХОДКА. Бътева-Христова, И., Н. Честименова, В. Новачков, В. Мазнейкова, София- 10’

ЕФЕКТ НА ФИТОЕСТРОГЕНИТЕ ВЪРХУ ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО И ИНСУЛИНОВАТА РЕЗИСТЕНТНОСТ ПРИ ЖЕНИ В ПОСТМЕНО-ПАУЗА.Малинова, М., П. Петров, Д. Иванов, И. Игнатов, Ю. Коскот, М. Събева, Пловдив – 10’

ENDOMETRIOSISFERTILITYINDEX - НОВА СИС-ТЕМА ЗА СТАДИРАНЕ НА ЕНДОМЕТРИОЗА. Ибрям, И., Г. Велева, Ж. Карагьозова, Ст. Иванов, София,

- 10’

НОВОСТИ В ЛЕЧЕНИЕТО НА ЕНДОМЕТРИОЗАТА. Малинова, М., Пловдив- 10’

ТЕСТОВЕТЕ АМНИШУЪР И ПАРТОШУЪР - МОДЕРНО РЕШЕНИЕ В ЕЖЕДНЕВНАТА АГ ПРАКТИКА. Нажжар, А., Презентация на фирма Актив Медикал ЕООД- 10’

ПРИЛОЖЕНИЕ НА СИЛИКОНОВ ГЕЛ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ГРУБА ЦИКАТРИЗАЦИЯ. Лафчис, А., Презентация на фирмаGlobalAesthetics. -10’

МЯСТОТО НА ТОТАЛНАТА ХИСТЕРЕКТОМИЯ ПРИ ПАЦИЕНТКИ С ДИАГНОСТИЦИРАН КАРЦИНОМА ИН СИТУ НА МАТОЧНАТА ШИЙКА. Хинкова, Н., П. Добрев, Д. Стратева, Ч. Цветков, А. Йорданов, Л. Танчев, С. Томов, Г. Горчев, Н. Янев, Плевен - 10’

12.30 – 14.00

ЛЕКЦИЯ И ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ЖИВО

Фирма GlobalAesthetics

НОВОСТИ В ГИНЕКОЛОГИЯТА - ПРИЛОЖЕНИЯ НА ЛАЗЕРНИ СИСТЕМИ В ПРАКТИКАТА.

Лектор и демонстратор: Prof. MarcoGambacciani

ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА - Проф. Ст. Иванов

Организационен комитет на БНДАГ

Председател: Ст. Иванов

Заместник председатели: А. Николов, Г. Горчев

Секретари: М. Сираков, Ж. Карагьозова

Касиер: Ст. Борисов

Членове: И. Диков, Е. Павлова, Г. Пенева, И. Ибрям, Б. Арсенова, Е. Полат, Н. Петракиева, А. Бурова, Е. Чуприна, Е. Томова

Научен комитет: Бл. Пехливанов, Б. Славчев, Б. Маринов, В. Златков, В. Димитрова, Г. Гешев, Е. Ковачев, Е. Рачев, Е. Тюфекчиева, И. Козовски, Л. Лазаров, М. Малинова, М. Попова, М. Янков, Н. Василев, Н. Доганов, П. Динов, С. Божинова, Ст. Ковачев, С. Иванов, Ст. Танчев, Сл. Томов, Д. Френгов, Цв. Цветков, Я. КорновскиМ. Сираков, Ж. Карагьозова

" }-->

Коментари