Публикация

МЕДИЦИНСКИ РИСКОВЕ В ПРОФЕСИОНАЛНАТА ДЕЙНОСТ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ

Ежедневните здравни грижи, които оказват медицинските сестри на пациентите в болничния стационар крият потенциален риск за тяхното здраве.


Дойновска Р., Клиника по пневмология и фтизиатрия, МБАЛ-ВМА,гр.София

Работейки в болничния стационар медицинските сестри са изложени на рискове за тяхното здраве. Наличието на редица нормативни документи уреждат начините за предпазване и профилактика на рисковете. Целта на проведеното изследване през 2012г сред 68 хирургични и терапевтични медицински сестри е да установи причините, знанията и поведението на сестрите при възникнали инциденти от убождания с игли и остри предмети, свързани с ежедневната им работа. Получените резултати показват, че сестрите са били изложени на професионален риск от заразявания - претърпели убождания от игли в 79,14%, със стерилен инструмент (игла) - 57,35% и замърсен с биологична течност – 42,64%. Инциденти, повече от един път, са претърпели 70,58%. Причините, които посочват анкетираните най-често са напрегната или спешна ситуация – 57,35%, умора – 39,70%. Всички анкетирани посочват, че имат знания за предпазване от СПИН и хепатит на работното място и 66,17% от тях ползват задължителни предпазни средства при работа. Почти 78% са убедени, че работят с надеждни и безопасни консумативи и 66,17% са ваксинирани с хепатит В ваксина. Изводите, които могат да се направят от проведеното изследване са, че непълно или избирателно се прилагат задължителните предпазни средства при работа, което води до голям процент инциденти, по различни причини не е профилактиран целият наличен медицински персонал. Необходимо е да се разработят мерки за снижаване на професионалния риск на работните места, които се дискутират в настоящото проучване. 

Целият материал може да прочетететук

MEDICAL RISKS IN PROFESSIONAL ACTIVITIES OF NURSES

Doynovska R.,Department of Pneumology and phthisiatrics, Hospital MMA, Sofia

Nurses working in hospital environment are exposed to various health risk factors. A number of regulations defi ne the methods for risk reduction and prevention. The aim of this study conducted in 2012, including 68 medical and surgical nurses, is to determine the causes, level of knowledge, and actions undertaken in cases of needle pricks and sharp object injuries occurring during routine professional activities. Results reveal that nurses are exposed to professional risk of infections: 79.14% suffered pricks, 57.35% - injuries from sterile objects (needles), and 42.64% - injuries from objects contaminated with biological liquids. 70.58% suffered more than one injury. As most common causes 57.35% of the interviewed subjects pointed tense or emergency situation and 39.70% pointed exhaustion. All interviewed subjects showed knowledge of the methods for AIDS and hepatitis prevention while 66.17% made regular use of protective equipment. Nearly 78% are convinced in the reliability and safety of the tools they use and 66.17% had hepatitis B vaccination. Conclusions which can be drawn from the above study are that mandatory protective equipment is used incompletely and selectively, which leads to high incidence of injuries, and that the personnel is not completely protected due to various reasons. Development of new methods for professional risk reduction is needed, which are discussed in this study. 

To read teh entire article,click here


Коментари