Публикация

ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ И ТРАНСПОРТ ИЛИ НА КАКВО НИ УЧИ ИСТОРИЯТА ИМ

С навлизането на по-бързи транспортни средства, позволяващи пренасянето на големи товари на големи разстояния в много по-къси срокове времето на бавните, разтеглени в пространството кервани, задвижвани от конска сила отмина безвъзвратно.


полк. доц. Андрей Галев

Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена, ВМА

С този обзор предлагаме кратка историческа справка за влиянието, което са имали инфекциозните заболявания върху човека и обществото през годините и връзката им с транспорта и усъвършенстването на превозните средства. Спираме се на няколко инфекциозни заболявания, като сифилис, чума, вариола. Съвременните превозни средства позволяват бърз транспорт на стоки и хора на големи разстояния, но така улесняват преноса на самите заболявания и на техните вектори. Човешката дейност променя природата по-бързо отколкото можем да си представим и ако човекът не успее да предотврати или редуцира вредните последствия от своята дейност окончателното решение няма да бъде негово.

Целията материал може да прочетете тук 

CONTAGIOUS DISEASES AND TRANSPORT OR WHAT HISTORY TEACHES US

Andrey Galev MD,

PhD Scientific Center for Military Epidemiology and Hygiene, ММА 

By this review we present a brief historical overview about the infectious diseases infl uence upon humans and human societies and their link to the transportation. We discuss several contagious diseases – syphilis, plague, smallpox.  The contemporary transportation systems allow rapid fl ow of people and goods over long distances facilitating the infectious diseases and their vectors transfer. Human activity changes nature faster than we could imagine and if the man does not succeed to prevent or reduce his activity harmful consequences the fi nal solution would not be his. 

To read the entire article, click here


Коментари