Публикация

ВИДИМАТА ИЗКУСТВЕНА СВЕТЛИНА И ВЛИЯНИЕТО И ВЪРХУ ЕКОСИСТЕМИТЕ И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ. СВЕТЛИННО ЗАМЪРСЯВАНЕ.

Светлината може да лекува, да разболява или да убива, особено ако не се използва правилно, което често се случва.


Галев А, дм, А.Кънев , НПЦВЕХ-ВМА

Правилното използване на осветлението е от изключително значение в ежедневния ни живот и труд. В настощата статия, за пръв път в българската литература, правим кратък обзор на проблема наречен светлинно замърсяване. Постулатът, че в медицината дозата отграничава лекарството от отровата важи и за изкуствената светлина. Проблемът със светлинното замърсяване нараства, а като се има предвид и целия спектър на електромагнитните излъчвания, които почти безконтролно излъчваме в природата вклкючително и от работните си места, можем да предположим, че ще е един от проблемите на 21 век.

Целият материал може да прочетете тук

ARTIFICIAL LIGHT VISIBLE IMPACT ON ECO-SYSTEMS AND HUMAN HEALTH. LIGHT POLLUTION.

Galev A. Phd, A. Kunev, NPCEH

The proper use of lighting is extremely important in our daily life and work. In this article, for the fi rst time in Bulgarian literature, we make a very brief overview of the problem called light pollution. The postulate that in medicine the dose differentiates the drug from the poison goes for artifi cial light. The problem of light pollution is increasing and taking into account the whole spectrum of electromagnetic radiation, which we release almost uncontrolled to the environment including our work places, we can assume that it will be one of the problems of the 21st century

To read the entire article, click here

" }-->

Коментари