Публикация

ПЛАЩАНЕ ЗА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ НА ВОЕННОИНВАЛИДИ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИ

НЗОК ИЗВЪРШИ ПЛАЩАНЕ ЗА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ НА ВОЕННОИНВАЛИДИ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИ ЗА ПЕРИОДА 01.04.-30.04.2016 Г.


След получаване на превод от Агенцията за социално подпомагане на необходимите средства за плащане на заявените суми, НЗОК извърши плащания към търговците на дребно на лекарствени продукти, за лекарства на военноинвалиди и военнопострадали, предписани и отпуснати през периоди 01.04.-30.04.2016 г.

Коментари