Публикация

Определят квалификационни нива за професионалистите по здравни грижи

В законопроект на МЗ се регламентира въвеждането на квалификационни нива за професионалистите по здравни грижи, с които ще се прецизиране на понятието „добра медицинска практика“.


Професионалистите по здравни грижи ще имат квалификационни нива на професионалното си развитие. Това става ясно от проект, с който се внасят някои изменения в Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти (виж прикачения файл под статията), публикуван на интернет страницата на Министерството на здравеопазването. Според документа нововъведенеито ще отразяват придобитите знания, умения и компетентности, усвоени в рамките на продължаващото медицинско обучение или специалност в системата на здравеопазването за период от пет години.

В мотивите към законопроекта е записано, че по този начин ще се повиши качеството на предлаганите здравни грижи и ще се гарантират сигурността и безопасността на пациентите.  Освен това се предлага прецизиране на понятието „добра медицинска практика“ в областта на здравните грижи.

Съгласно чл. 182 от Закона за здравето Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи организира, координира, провежда и регистрира продължаващото обучение на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти. Резултатите от продължаващото обучение обаче не са обвързани с професионалното развитие. На този етап участието в продължаващото обучение е единствено в зависимост от стремежа и желанието на професионалистите по здравни грижи за лично и професионално усъвършенстване.

От МЗ информират в мотивите към документа, че измененията са в съответствие със стратегическите документи на правителството: Програма на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014- 2018 г. и Концепция „Цели за здраве 2020“.

В Програмата на правителството са предвидени конкретни мерки за подкрепа на системата на продължаващото обучение в системата на здравеопазването. Според Концепция „Цели за здраве 2020“ здравните професионалисти на бъдещето трябва да бъдат подкрепени от лесен достъп до възможности за учене през целия живот. Здравните професионалисти трябва да са способни да актуализират своите знания и умения и да реагират на новите здравни предизвикателства. Тази цел според Концепцията ще се постигне чрез усъвършенстване на системата за обучение и квалификация, гарантираща качеството на медицинската помощ чрез развитие на системата за продължаващо медицинско обучение и повишаване на контрола и отговорността на съсловните организации на медицинските специалисти при организирането и провеждането на обучението.

В регистъра на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи са вписани 23 433 медицински сестри, 3 232 акушерки, 918 рехабилитатори, 2 515 медицински лаборанти, 991 рентгенови лаборанти, 1 912 фелдшери, 1 ортопедичен техник и 30 масажисти в работоспособна възраст и са потенциални участници в продължаващото обучение.

Прикачени файлове

Проект на Закон за изменение и доп...

Коментари