Публикация

ВАС отмени стандарта по oбразна диагностика

Решението може да се обжалва пред петчленен състав на съда


Тричленен състав на Върховния административен съд отмени Наредба № 27 от 30.06.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Образна диагностика”.

Делото бе образувано по жалба на Национално сдружение на частните болници, Центъра за защита правата в здравеопазването (ЦЗПЗ), Сдружение на общинските болници в България и Българска болнична асоциация.

Съдът намира, че при издаването на оспорената наредба са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила, отбелязва ЦЗПЗ.

Законът изисква съставителят на проекта да го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. В случая по отношение на приетия проект на наредбата това законово изискване не е спазено.

Заинтересовани лица не са могли да представят своите предложения и становища, а още по-малко те да бъдат разгледани, обсъдени и взети предвид, с което е нарушен редът за издаване на акта по чл. 77 от АПК.

Публикуването на последващите частични изменения на наредбата на интернет страницата на министерството не може да обоснове липсата на такова обявяване и липсата на мотиви при приемането на наредбата, отбелязва още организацията.

Видно от приложените по делото доклади за изменение и допълнения на наредба е, че същите не съдържат задължителните реквизити на цитираната норма, а именно в тях не са отразени финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба. Не са отразени и очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, като в доклада за първото изменение и допълнение на наредбата не е направен анализ за съответствие с правото на Европейския съюз, допълва ЦЗПЗ.

Решението подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС.

" }-->

Коментари