Публикация

Вземете участие в първото студентско научно списание

Вземете участие в първото студентско научно списание

От 2017 г. Медицински университет - Варна стартира издаването на първото студентско научно списание „SCRIPTA SCIENTIFICA VOX STUDENTIUM"


Вземете участие в първото студентско научно списание

От 2017 г. Медицински университет - Варна стартира издаването на първото студентско научно списание „SCRIPTA SCIENTIFICA VOX STUDENTIUM".

Желаещите да се включат в изданието трябва да изпратят своя оригинална, пълнотекстова научна разработка по електронен път. „SCRIPTA SCIENTIFICA VOX STUDENTIUM" приема само пълнотекстови статии: резюме и цялостната разписана разработка, заедно с фигури и таблици, прикачени към нея, с цел графично обобщение на данните.

Изисквания за написване на пълнотекстови публикации (следват структурата на резюметата):

  • ЦЕЛ – изказва основната идея на проучването, заедно с кратък обзор, който запознава читателя с темата.
  • МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ – описание на основните използвани материали, апаратура и подходи за постигане на целта на проучването.
  • РЕЗУЛТАТИ – какви резултати са постигнати по време на проучването и техен анализ.
  • ДИСКУСИЯ – значимост на резултатите и мястото им в световното познание.
  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ – кратко и точно обобщение на горепосочената информация.

Всички изисквания относно писането на материалите можете да намерите тук.

Крайният срок за подаването на статии е 15.04.2017г. в 23:59 ч.

Коментари