Описание

Съюзът на българските медицински специалисти (СБМС) обединява дружествата на специалистите от различните медицински дисциплини. В него членуват над 70 дружества с общо над 10 000 члена

Съюзът на българските медицински специалисти (СБМС) обединява дружествата на специалистите от различните медицински дисциплини. В него членуват над 70 дружества с общо над 10 000 члена. Създаден e преди близо 50 години. Първоначалното името му е Съюз на научните медицински дружества в България. Замислен е като академична организация на лекарите у нас, която обединява републикански и научни дружества, профилирани по специалности. През годините е  ръководен от някои от най-изявените светила в медицинската наука като член-кор. Георги Гълъбов, проф. Коста Заимов, проф. Начо Начев, проф. Иван Вълков, акад. Чудомир Начев, проф.Тодор Попов.

През 2007 г. СБМС е приет за член на Съюза на европейските медицински специалисти (UEMS) –организацията на лекарите от Европейския съюз.

Предметът на дейност на съюза включва:

  • осъществяване на продължаващо медицинско обучение и продължителното професионално развитие на лекари и други специалисти с висше образование, които работят в областта на медицината и здравеопазването при условия и по ред, определени в нормативни актове, чрез системата на продължаващото медицинско обучение като съвременна система за обучение и квалификационна оценка на лекарите;
  • осъществяване на дейност с цел въвеждане в Република България на международно приетите принципи и норми в областта на продължаващото медицинско обучение, за въвеждане на международни стандарти, както и за въвеждане на международно признати методи на качествен контрол в сферата на продължаващото медицинско обучение;
  • осъществява сътрудничество със сродни европейски и международни организации

Сред основните цели на съюза са:

  • извършване на дейност с цел постигане и поддържане високо ниво на професионалната квалификация на лекари и други специалисти с висше образование, които работят в областта на медицината, 
  • координиране, подпомагане на дейности, извършвани от специализираните медицински дружества и сдружения;
  • сътрудничество на съюза и и неговите членове с международни медицински организации и със сродни организации в чужбина – за най-бързо пренасяне постиженията на медицината на другите страни в България и за популяризиране на българската медицинска наука в други страни.
Симпозиум Клинична лаборатория в с...