За нас

Адаптиране към програмата и изграждане на мотивация за личностова промяна.

Личностово развитие

Той е базиран на формулировката по случай. Всеки младеж има Водещ на случая и терапевтични планове в съответствие с актуалните цели. Индивидуалният проект включва основните проблемни области на резидента и очертава начините за преодоляването им в програмата. Работи се съвместно за постигане на индивидуалните цели. Продължителността на индивидуалните проекти може да бъде различна.

1. Адаптация

  • Адаптиране към програмата и изграждане на мотивация за личностова промяна

2. Самоосъзнаване и промяна

  • Изграждане на отговорност чрез включване във всички дей- ности и роли в програмата
  • Осъзнаване на болестния механизъм и преодоляване на личностовите лимити
  • Изграждане на умения за превенция на рецидив

3. Обратен преход

  • Проверка и прилагане на научените умения в реалния живот извън Терапевтичната общност

4. Ресоциализация

  • Социална реинтеграция чрез обучение в професионални умения, посредничество за стажове във фирми и намиране на работа, създаване на социална мрежа от опорни точки, обучителни групи за родители и семейна терапия, индивидуално и групово консултиране, клубна дейност.