За мен

Асистент - Катедра Анатомия, Хистология и Ембриология към Медицински университет град Пловдив -бул. Васил Априлов 15А
Научни интереси : невроанатомия, топографска анатомия