За мен

Доц. д-р Калинова е лекар специалист Хирург, Детски хирург

Доц. Д-р Красимира Калинова е ро­де­на на 02.12.1963г. в Ди­мит­ров­г­рад.

Образование:
Вис­ше­ ме­ди­цин­с­ко об­ра­зо­ва­ние -1988 го­ди­на ,ВМИ-Ста­ра За­го­ра.
От 01.11.1990 г. – избрана за асис­тент в Кли­ни­ка­та по Об­ща и опе­ра­тив­на хи­рур­гия при Медицински факултет при Тракийски университет-Ста­ра За­го­ра.
Ди­сер­та­ци­я на те­ма за присъждане на образователната и научна степен ”Доктор” "Кли­нич­ни про­уч­ва­ния вър­ху диагностиката и лечението на ехи­но­ко­ко­за­та в дет­с­ка въз­раст"-защитена на 17.05.2002
Доцент от 10.02.2010
Монографии и учебници:
На­ръч­ник по ам­бу­ла­тор­на хи­рур­гия" - 2000 год;
"Хи­рур­гия-Клинична хирургия” - том ІІІ - 2000 год.
"Хи­рур­ги­чес­ки бо­лес­ти" - за Ме­ди­цин­с­ки­те ко­ле­жи - 2001 год.
„Симптоми и синдроми в хирургията и редки хирургични заболявания”, 2004 год.
Следдипломни квалификации и специализации
Де­кем­в­ри 1995 го­ди­на -специалност "Об­ща хи­рур­гия"
Май 1999 – спе­ци­ал­ност­ "Детска хи­рур­гия"
Индивидуални курсове по Жлъчно-чернодробна хирургия в Медицинска академия-София
Горна ендоскопия-НИСМП-Пирогов МФ-ТУ-2009
Индивидуален курс по Абдоминална ехография
Специализации в чужбина
1. Хирургия - Фрайбург, Германия – 2003г., 2004г. и 2006г. Kinderchirurgie Klinikum,“Аberth-Ludwig Universitat ” - Freiburg, Germany, Prof. Dr Кlaus-Dieter Rueckauer
2. Seminar of Urology and Pediatric Urology- Salzburg Weill Medical College of Cornell University -2006,2009
3. Детска Хирургия, Залцбург, Австрия – 2006 и 2007,2010 Kinderchirurgie Klinikum,”ST.Jonas Spital”-Universitat Hospital, Salzburg, Austria, Prof. Dr Gunter Schimpl, Prof. Dr.Hubert Stein

Членства:

 • Българския лекарски съюз
 • Българското Хирургично дружество
 • Българското дружество по Детска Хирургия
 • Съ­ю­за на уче­ни­те в Бъл­га­рия
 • Ев­ро­пейс­ко­то дру­жес­т­во по дет­с­ка хи­рур­гия.
 • Научна дейност
 • Пуб­ли­ка­ции, ка­са­е­щи Об­щата (Жлъчно-чернодробна хирургия, Гнойно-септична хирургия и Ендокринна хирургия) и Дет­с­ката хи­рур­гия на на­ци­о­нал­ни и меж­ду­на­род­ни фо­ру­ми.
 • Ев­ро­пейс­ки­те кон­г­ре­си по хи­рур­гия (Ати­на 1997, Бу­да­пе­ща 1998, Ис­тан­бул 2000)
 • Све­тов­ни­я кон­г­ре­с по Хе­па­то-би­ли­ар­на хи­рур­гия (Мад­рид 1998) и Световния конгрес на Международния Гастро-хирургичен клуб-Пекин 2009
 • Световния конгрес по Детска хирургия (Загреб, 2004)
 • Ев­ро­пейс­ки­те кон­г­ре­си по Детска хи­рур­гия (Маастрихт 2006, Istanbul 2008,Грац 2009,Берн 2010)
 • Сертификати
 • Експерт по оценка и акредитация на лечебни заведения за болнична помощ и ДКЦ
 • Участие в International Biographical Centre`s,Cambridge,England,2000 Outstanding Scientist 2008-2009 Dictionary of International Biography and 2000 Outstanding Intellectuals of the 21s Century
 • Участие в Special 25th Silver Anniversary Edition of Who`s Who in the World (November 2007/2008)
 • Участие в Who`sWho in the World Edition 2009
 • Участие в International Biographical Centre`s, Cambridge, England, World Who`s Who in the of Women 15th Fully Revised Edition 2009 Dictionary of International Biography and 2009 Outstanding Intellectuals of the 21s Century

Опит

6000, Стара Загора, България, ул. Ген. Столетов 2
359889424292
Работи с осигурител
доц. д-р Красимира Калинова, дм създаде публикация
2014
Водещи детски хирурзи искат да правят демонстративни операции в Стара Загора
Водещи детски хирурзи искат да правят демонстративни операции в Стара Загора

Доц.д-р Красимира КАЛИНОВА, специалист по обща и детска хирургия:Представител от България на годи...

Публикации

Водещи детски хирурзи искат да правят демонстративни операции в Стара Загора
Водещи детски хирурзи искат да правят демонстративни...
Публикация