За мен

 

 ДАТА НА РАЖДАНЕ: 22.ноември 1956г.

 

МЯСТО НА РАЖДАНЕ: гр. Мездра

 

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИИ:

                            Реална гимназия гр. Мездра- 1970-1974

                            Медицинска академия –Медицина- София-  000940 /1974-1980

                            Специалист по  Вътрешни болести -34445/ 1989

                            Специалист по Онкология- 43430/1994

                             Образователна и научна степен “Доктор”- 28132/20.02. 2002

                             Старши Научен Сътрудник ІІ ст 24335 от 18.06.2007

                             Академична длъжност Професор –Удостоверение 9 от 19.09.2013

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:

                             Окръжен онкологичен диспансер, Ординатор в Химиотерапевтично отделение, Враца,1981-1984

                             Институт за чужди граждани, Вътрешна клиника-онколог, София 1984-1985

                             Национален онкологичен център / понастоящем СБАЛО-ЕАД /                   Клиника по химиотерапия от 1985г. до момента

                             н.с. ІІІ ст- 1985-1992

                             н.с. ІІ ст.- 1992-1994

                             н. с. І ст.- 1994 -2007

                             Ст. н. с ІІ ст.  от 2007

                             Професор от 19.09.2013 

                            Началник Клиника по Химиотерапия от 2011г.

                          

 

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ:

                           Основен курс “ Онкология”   1994

                           Специализация ВОНЦ, МОСКВА, Клиника по химиотерапия 1988

                           Европейско училище на тема “ Консервативно лечение на тумори                 на белия дроб и млечна жлеза”, София 1993

                           Oнкологичен център- Gay`s Hospital, London,2003-2004, Prof. Peter Harper

                           Защитена Магистърска теза в Международно Висше Бизнес Училище – Ботевград 2013

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ, КВАЛИФИКАЦИИ

ПРИСЪСТВЕНИ СТИПЕНДИИ

2001 , 10-15 Май-Присъствена стипендия за продължаващо обучение на Американската Асоциация по Клинична Онкология, Сан Франциско, САЩ

2002, 21-22 септември- Присъствена стипандия на 1-ви Годишен Онкологичен симпозиум , Мадрит   

2002 , 18-21 Май-Присъствена стипендия за продължаващо обучение на Американската Асоциация по Клинична Онкология, Орландо, САЩ

2003 , 31 Май-3 юни-Присъствена стипендия за продължаващо обучение на Американската Асоциация по Клинична Онкология, Чикаго, САЩ

2003 26-28 юни – Присъствена стипендия на Пети Международен конгрес – Перспективи на Колоректалния рак, Барселона, Испания

2004, 6-8 Февруари- Присъствена стипендия – Таргетна терапия при рак на гърдата, Прага, Чехска Република

2004, 16-19 Септември- Присъствена стипендия – Новости влечението с протеозомни инхибитори, Валенсия, Испания

2004 , 4-8 Юни-Присъствена стипендия за продължаващо обучение на Американската Асоциация по Клинична Онкология, Нови Орлеан, САЩ

2005 ,15-18 юни, Присъствена стипендия – 7-ми Световен Конгрес по Гастроинтестинални тумори, Барселона, Испания

2006, 24-25 Ноември- Присъствена стипендия- Международна среща – Стомашен карцином, ролята на Таксотер в лечението, Амстердам, Нидерландия

2007 ,27-30 юни, Присъствена стипендия – 9-ми Световен Конгрес по Гастроинтестинални тумори, Барселона, Испания

2008, 30 май-3 юни, -Присъствена стипендия за продължаващо обучение на Американската Асоциация по Клинична Онкология, Чикаго, САЩ

2009, 4-7 Май, Присъствена стипендия – Международна Асоциация на хирурзи, гастроентеролози и онколози, София, България

2013, 15-17 февруари- Присъствена стипендия- Научна Консенсусна  среща на Организацията на група за лечение рак на гърдата и гаствоинтестинални тумори, Рим, Италия

 

КУРСОВЕ

2005, Юни, - Антиангеогенеза- Терапевтична реалност, Спешно лечение в Онкологията, Виена ,Австрия

2010, Декември- Таргетна тарапия при костно метастазиране. Сегашно състояние, перспексиви, Сан Антонио, САЩ

2010, 26-27 Февруари, 6-та Европейска среща за Авастин, Университет Лювен, Белгия

2012, 26-28 Ноември- Курс Диагноза и лечение на НЕТ тумори, Упсала

2012, 24-25 Януари- Дискусионна среща- Лечение на хормонорезистентен простатен карцином

                         

 

Ръководител на специализанти-25

Ръководител на докторанти-4- д-р Ирина Трифонова,  Д-р Наталия Чилингирова, Д-р Теодора Харалампиева

Лекторски часове 280

 

 

ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ,  ЕКСПЕРТНИ БОРДОВЕ

 

Национален Консултант по Медицинска онкология2011-2013

Председател на Експертен съвет по Медицинска онкология

 Член ва Комисия по етика за Многоцентрови изпитвания

Член на Научен Съвет на СБАЛО- ЕАД

Член на Национален Експертен борд  за Поведение при торакални и гастроентеропанкреасни невроендокринни тумори

Член на Експертен борд на Централна, Източна Европа, Русия, Индия и Израел за лечение на Бъбречноклетъчен карцином

 

 

НАУЧНА ДЕЙНОСТ: Общо научни труда 108

                          Монография –7

                           Ръководства по онкология-съавторство- 2

                           Наръчник в помощ на онкологичните сестри-2

                           Методично ръководство по онкология- съавторство-2                                 

                           Публикации в чужди списания- 34, 

                           Публикации в български списания- 48,

                          Участие в международни конгреси и конференции, резюмета -86

                           Участие в български конгреси и            конференции- 92

                           Участие в Мултицентрови Международни клинични проучвания-            32 за период 1986-2017г

                           GCP training от 2000 и от  06.07.2016

Учредител преди 6 години  на Образователна Академия по Онкология с Почетен председател Проф. Черноземски, инициатор на Мултидисциплинарна конференция  Медик РОН,съвместно с ревматолози и невролози.

Академия онкология провежда ежегодно мултидисциплинарни образователни цикли за млади онколизи на територията на УСБАЛО- София.

 

Импакт фактор 103.092, Цитирания 514-  GoogleНаука

 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ:

 

                           Член на преподавателския състав на следдипломния курс за придобиване на медицинска специалност Медицинска Онкология, НСБАЛО- ЕАД, София

                            Член на преподавателски колектив на Тематичен курс “ Новости в лекарственото лечение на туморите”, Клиника по химиотерапия, НСБАЛО-ЕАД, София

                            Член на преподавателски колектив на тематичен курс за сестри и акушерки “ Специални грижи при болни, провеждащи лъчелечение и химиотерапия”, НСБАЛО-ЕАД, София

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЧЛЕНСТВА:

  1. Българска Асоциация за клинични проучвания
  2. Българска Национална Асоциация по Онкология
  3. ASCO- American Society of Clinical Oncology
  4. ESMO- European Society for Medical Oncology
  5. BUON- Balkan Union of Oncology
  6. MEMO Magazine of European Medical Oncology, Editorial Board -member

ВЛАДЕЕНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ:

 

                         Английски-сертификати- Кован Гардън, 2000,2001

                         Италиански- ниво А2

                         

СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ:

                    

                        Омъжена, дъщеря на 38 и син на 31 години

 

Опит

1000, София, България, ул. "Пловдивско поле" 6
Клиника по медицинска онкология
Работи с осигурител
проф. Галя Куртева създаде публикация
2018
Стратегии в лечението на напреднали форми на карцинома на млечната жлеза
default image
Стратегии в лечението на напреднали форми на карцинома на млечната жлеза

В лечението на хормоночувствителния, HER2 негативен метастатичен карцином на гърдата са налице от...

Публикации

Стратегии в лечението на напреднали форми на карцинома на млечната жлеза
Публикация
Стратегии в лечението на напреднали форми на карцинома на млечната жлеза