НАГЛАСИ НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Резюме: Нежеланите лекарствени реакции (НЛР) са предизвикателство за здравните специалисти. Серио...

Публикации

НАГЛАСИ НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА Н...
Публикация