За мен

   Адвокат съм към Софийска адвокатска колегия и специализирам юридическата си дейност основно в сферата на медицинското, търговското и облигационното право.

  

   Като специализиран юридически консултант, отстоявам интереса на редица лечебни заведения за болнична и доболнична помощ в страната, като им предоставям правни услуги в сферата на медицинското право, както и съпътстващите ги отрасли на търговско, трудово, административно право и процесуално представителство.

 

   Консултант съм на нестопански организации на лечебни заведения, сдружения на пациенти, съсловни организации в сферата на здравеопазването, като подпомагам дейността им в оспорване на незаконосъобразни нормативни актове, както и в намиране на на оптимално решение на възникналите проблеми.

 

   Членувам в специализирани екипи, търсещи ефективна промяна и преодоляване на проблемите в сферата на здравеопазването.

   

   В качеството си на адвокат, специализиращ в Медицинското право, участвам в работни групи на Министерство на здравеопазването за бъдещото развитие на здравеопазването.

 

    Участвам като лектор в множество семинари и конференции, организирани от различни сдружения в областта на здравеопазването, лечебни заведения и други.

 

Опит

Адвокат
1000, София, България, ул. "Сердика"