Публикация

НС на НЗОК прие проекти за анекси към Националните рамкови договори

В тях се предлага финансовата рамка до 1 април 2018 г.


Проекти на договори за изпълнение и допълнeние на Националните рамкови договори (НРД) за медицински и дентални дейности за 2017 г. прие на свое заседание на 12 декември 2017 г. Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). 

 

В тях се предлага финансовата рамка до 1 април 2018 г., когато ще влезе в сила новият Национален рамков договор. Анекси към действащите НРД се налагат, защото от 1 януари до края на март изпълнителите на медицинска помощ ще работят по старите правила, но съобразени с финансовите параметри на Закона за бюджета на НЗОК за 2018 г. Проектите ще бъдат предоставени за обсъждане на Българския лекарски съюз и на Българския зъболекарски съюз.

 

НС на НЗОК обсъди и прие правила, по които ще се разпределят средствата за различни медицински дейности за периода 1 януари - 31 март 2018 г. Конкретни числа не бяха приети. Това ще се случи след обнародването на ЗБНЗОК за 2018 г. в Държавен вестник.

 

НС на НЗОК утвърди и стойностите за дейност на изпълнителите на болнична медицинска помощ за декември 2017 г., като те са без промяна спрямо предходния месец.

 

На заседанието бяха разгледани и спешните мерки за оптимизиране на работата и разходите на НЗОК. НС вижда напредък в прилагането им, но поиска информация за цялата контролна дейност през 2017 г. Отправи препоръка през м. януари този материал да бъде доразвит, освен с отчет какво е направено и с предложения за конкретни действия през 2018 г. и очаквания финансов ефект на всяка една от мерките.

Коментари