Публикация

Новости и поведение при карцином на гърда при мъже

Новости и поведение при карцином на гърда при мъже

ОБЗОР

 

Малигнените солидни тумори са по-чести при мъжкия пол с малки изключения – такъв пример е карциномът на гърда (КГМ) при мъже, който съставлява под 1% от всички карциноми при мъжкия пол и е < 1% от всички новодиагностицирани случаи с КГ при двата пола. Като рядка болест, съществуват много неясноти относно етиология, биология, рискови фактори, както и диагностично и терапевтично поведение. Почти няма проспективни данни за тази болест и поведението често се ръководи от екстраполации от данни от медицината, основана на доказателствата, при менопаузални жени с КГ.


Цел на тази статия е да обобщи наличната информация върху епидемиологията, биологията, генетиката, рисковите и прогностичните фактори, клиничното представяне и хода на болестта при КГМ, както и анализ на наличните данни за България. Акцентирано е върху необходимостта от проспективни многоцентрови и международни колаборативни проучвания, които да изведат информация от по-голям брой клинични случаи с тази нозологична единица. Направен е и опит за създаване на терапевтичен алгоритъм, основавайки се на доказателствената медицина.

 

Тази публикация е част от Учебната книга на Деветата национална конференция МОРЕ 2018 

Цялата публикация можете да прочетете в прикачения файл по-долу>>>

Прикачени файлове

pdf

Коментари