Публикация

Нови изисквания към университетските болници

Нови изисквания към университетските болници

Министерството на здравеопазването е подготвило нови критерии, на които трябва да отговарят университетските болници в страната. Те са залегнали в проект на наредба на Министерския съвет, публикува на сайта на здравното ведомство.

Отправна точка при разработването на критериите в проекта на наредба е обвързаността на университетската болница с университета

Основният предмет на дейност на университета е обучението на студенти, докторанти и специализанти, както и осъществяване на научна дейност и провеждане на научни изследвания.

 

Ето защо е необходимо университетската болница да е обвързана с обучението на студенти, докторанти и специализанти в по-голяма степен от останалите лечебни заведения, посочват от МЗ.

По тази причина в проекта на наредба е предвидено броят на лекарите, заемащи академична длъжност, да съставлява определен минимален процент от лекарския състав на съответната структура (30% за болница и 60% за клиника/отделение), а лицата, заемащи академичната длъжност „доцент“ или „професор“, да са най-малко 20% от лицата, заемащи академична длъжност в болница и най-малко 10% от лицата, заемащи академична длъжност в клиника или отделение.

 

Тъй като академичните длъжности се заемат по трудов договор с висшето училище, посочените критерии доказват на практика обвързаността на съответната болница или клиника/отделение с висшето училище и съответно с обучението на студенти.

 

Предвидено е също

през последните 2 години минимум 30% от студентите да са провеждали клиничното си обучение в съответната структура

От МЗ изтъкват, че този критерий недвусмислено показва, че болницата (или клиниката/отделението) на практика осъществява клиничното обучение на студентите, записани в университета, и съответно може обосновано да бъде определена за университетска.

Посоченият период от 2 години е минимално необходимият, за да покаже, че лечебното заведение систематично е обвързано с обучението на студенти, а не еднократно, се посочва в доклада на здравния министър.

В проекта на наредба е предвидено

най-малко 10% от лекарските длъжности в съответната структура да са за лекари-специализанти

Длъжностите за специализанти се заемат въз основа на срочен трудов договор, като след придобиването на специалност от специализанта длъжността се освобождава.
Този критерий гарантира обвързаността на университетската структура с обучението на специализанти, смятат от министерството.

 

В допълнение е предвидено

многопрофилната болница да изпълнява не по-малко от 80% от утвърдената учебна програма по най-малко 50% от специалностите

за които е получила одобрение за обучение на специализанти от министъра на здравеопазването.

 

Този критерий надгражда минималното изискване за получаване на одобрение от министъра на здравеопазването за обучение на специализанти (което е лечебното заведение да изпълнява поне 60% от утвърдената учебна програма), като по този начин гарантира комплексното обучение на специализанти и минимизиране на необходимостта от провеждане на модули в друга база за обучение.

 

В проекта на наредба е предвидено също определен минимален брой редовни докторанти, зачислени във висшето училище, да провеждат обучението и изследователската си дейност в болницата (най-малко 5 за многопрофилна болница, най-малко 2 за специализирана болница и най-малко 1 за клиника/отделение).
С този критерий се доказва участието на болницата или клиниката/отделението и в научната дейност, която е основна функция на университета, като по този начин се потвърждава обвързаността на съответната болнична структура с университета във всичките му основни направления на дейност.

 

Към момента

лечебните заведения, получили положителна акредитационна оценка за обучение на студенти и специализанти, са над 130

Целта на проекта на наредба е за университетски да бъдат определяни само структури, които реално са обвързани с университет и съответно с обучението на студенти, специализанти и докторанти и с осъществяването на научна дейност в по-голяма степен от останалите лечебни заведения, получили одобрение от министъра на здравеопазването за обучение на студенти и специализанти, допълват от МЗ.

 

Подробности четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

pdf
pdf
pdf
pdf

Коментари

Най-накрая се разбра .че не може всяка болница особено частна да се окичва с лого Университетска ,защото в тези болници нито се обучават студенти ,нито пък има потециал от научни кадри  и хора имащи възможности да обучават.Години наред университетските болници тенденционно се разрушаваха,за да се стигне до тава инфлация на научни кадри от която трудно ще се избавим!