Публикация

Промени в Наредбата за специализациите

Промени в Наредбата за специализациите

Министерството на здравеопазването публикува за повторно обсъждане проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

 

Причината – при обществените консултации на проекта в периода 31.01.2019 г. - 01.03.2019 г. са постъпили редица предложения и становища. Голяма част от тях са взети предвид в настоящия редактиран вариант на проектонаредбата, се посочва в мотивите на здравния министър.

Най-важните промени

Отпада първоначално предвиденото задължение базите за обучение, получавали субсидия от Министерството на здравеопазването, да назначават на работа за срока на обучението специализантите, за които са получавали субсидия. В настоящия проект е предвидено тези специализанти да могат да избират лечебни заведения, области или общини, определени по реда на чл. 48б на наредбата, в които ще са длъжни да работят по придобитата специалност за срок от три години. Министърът на здравеопазването ежегодно в срок до 31 декември ще определя по специалности лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, центровете за спешна медицинска помощ и центровете за трансфузионна хематология, в които специализантите, за които е изплащана субсидия могат да започнат работа, както и областите или общините, на територията на които тези специализанти могат да започнат работа в лечебни заведения за извънболнична помощ.

 

От министерството изтъкват, че посоченият ред е много по-гъвкав и дава възможност, от една страна, на придобилия специалност, за когото е изплащана субсидия, да има по-голяма свобода на избор къде да упражнява правото си на труд, а от друга – на работодателя да има право да извършва преценка на личните и професионални качества на придобилия специалност.

Променя се размерът на месечната субсидия, заплащана от Министерството на здравеопазването на базата за обучение

като той става две минимални работни заплати за страната и дължимите осигурителни вноски върху тях.

 

В проекта е предвидено също, че министърът на здравеопазването може със заповед да определи специалности, за които МЗ да заплаща по-голям размер на месечната субсидия, но не повече от три минимални работни заплати за страната и дължимите осигурителни вноски върху тях. Тези специалности ще бъдат определяни въз основа на обобщената информация от анализите на състоянието на специалистите в здравеопазването и информацията за броя на специализантите по съответната специалност съгласно регистъра на специализантите в системата на здравеопазването.

Регламентиран е максимален срок, в който обучението за придобиване на специалност трябва да приключи с успешно полагане на държавния изпит

– не повече от 5 години след изтичане на срока, определен за съответната специалност.

 

След изтичане на този срок обучението за придобиване на специалност ще се прекратява. По този начин се поставят ясни времеви ограничения на обучението за придобиване на специалност, като всички специализанти са равнопоставени (всички могат да удължат обучението си с еднакъв срок). Така се избягват ситуации, при които специализантите не приключват обучението си и фактически се превръщат във „вечния специализант“ поради липса на нормативно основание за прекратяване на обучението (в практиката са налице случаи на лица, които са специализанти повече от 25 години), изтъкват от МЗ.

 

Подробности четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

pdf
pdf

Коментари