Публикация

Актуализират стандарта по „Клинична лаборатория“

Актуализират стандарта по „Клинична лаборатория“

Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична лаборатория“.


Причината за предложената промяна


е необходимостта да се уреждат съществуващи проблеми в практикуването на специалността и организацията на клинично-лабораторния процес. Целта е да се премахне лошата практика в манипулационните към клиничните лаборатории да се извършват изследвания без приложени критерии за качество, които са вписани в този стандарт, поради практическата невъзможност да се следят. Заличаването на количествените нива на компетентност ще освободи човешки ресурс за други медицински дейности и ще намали разходите за медико-диагностични дейности в болничната помощ, се посочва в мотивите на ведомството.


Въвежда се възможност на ръководителя на структурата да делегира права по своя преценка и да вменява задължения на лекар без специалност в структурата. Това води до яснота на отговорностите, както и стабилизира положението на специализиращите лекари, чиито права и задължения не бяха ясни в стандарта.


Повишават се отговорностите на ръководителя на лабораторията

 

и се прекратява практиката за регистрация на множество лаборатории с един и същ ръководител, дори в различни административни области на страната. В същото време, специалистите не се ограничават да работят в друго лечебно заведение.


Премахват се неточности в терминологията, като се запазват количествените критерии за брой изследвания в извънболничната помощ, които гарантират професионалната заетост и поддържане на квалификацията.


Въвежда се времево ограничение за започване на анализа за критично стабилни проби

 

Това на практика намалява и възможността проби от задължителния минимум да се носят из страната на големи разстояния, когато на територията на населеното място има разкрита и работеща лаборатория, независимо от финансирането й и формата й на собственост.


Проектът позволява да се приемат и промени в документи на НЗОК, свързани с изискванията за сключване на договори с извънболничната медицинска помощ, най-вече с лечебни заведения за болнична помощ.


Предложените изменения в наредбата позволяват по-гъвкаво да се определят нивата на компетентност на лабораториита

 

Досега съществуващата т. 16 не позволяваше подобна прецизност. С две уточненията по нея, без промяна на структурата на стандарта, се постига по-голяма гъвкавост и води до намаляване на разходите в болничната и извънболничната помощ, изтъкват от МЗ.
Очакваните резултати от предложената нормативна промяна са свързани с решаването на съществуващите проблеми в практикуването на специалността, а именно:

  • Чрез прецизиране на изискванията към осъществяваната дейност в манипулационните към клиничните лаборатории ще се повиши нейното качество.
  • Премахването на изискванията за минимален брой лекари и специалисти с висше образование ще осигури възможност да се намалят разходите на лечебните заведения, както и да се преразпределят човешките ресурси в зависимост от потребностите в здравната система. В тази насока са очакваните резултати и от създадената с проекта възможност ръководителят на структурата да делегира права по своя преценка и да вменява задължения на лекар без специалност в структурата. Също така това ще допринесе за пълноценно ползване на компетентността на лекарите без специалност, вкл. на тези, които специализират по тази медицинска специалност.

 

Период на обществената консултация: 18.05.2021 г. до 17.06.2021 г.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: nivanova@mh.government.bg


Подробности четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

Мотиви.pdf
Проект на наредба.pdf

Коментари