Публикация

Токсоплазмоза при пациенти на Военномедицинска академия - София: серологично проучване за периода 2018-2021 г.

Токсоплазмоза при пациенти на Военномедицинска академия - София: серологично проучване за периода 2018-2021 г.

Токсоплазмоза при пациенти на Военномедицинска академия - София: серологично проучване за периода 2018-2021 г.

 

Галев А, Баймакова М, Димова Й, Чобанова П, Михайлова-Гарнизова Р, Плочев К. Токсоплазмоза при пациенти на Военномедицинска академия - София: серологично проучване за периода 2018-2021 г. Сборник с научни трудове от 8-ма национална конференция "Ефектът на пандемията COVID-19 върху HIV/AIDS и други инфекциозни заболявания", Цигов чарк, 16-19 септември 2021, стр. 88-93.

 

Galev A, Baymakova M, Dimova Y, Chobanova P, Mihaylova-Garnizova R, Plochev K. Toxoplasmosis among patients of Military Medical Academy, Sofia, Bulgaria: A serological survey for the period 2018–2021. Proceedings of 8th National Conference "The Effect of the COVID-19 Pandemic on HIV/AIDS and Other Infectious Diseases", Tsigov Chark, 16-19 September 2021, p. 88-93.

 

Научната публикация може да намерите в прикачения PDF-файл, под ключовите думи.

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Лекар, Специалист "Инфекциозни болести"

31 януари 2022

Прикачени файлове

Proceedings of Tsigov Chark, 16-19...

Коментари