Публикация

Софтуерният продукт „Хипократ GP” улеснява работата на лекаря

Софтуерният продукт „Хипократ GP” улеснява работата на лекаря

Продуктите от фамилия „Хипократ” вече 19 г. са помощникът, на когото всеки лекар - ОПЛ или специалист - могат да разчитат за автоматизиране на бизнес - процесите в практиката си, както и за отчетността по всички изисквания на НЗОК / НЗИС за електронно здравеопазване 


През 2020 г. Министерство на здравеопазването въведе в ефективен работен режим дълго планираната Национална здравна информационна система (НЗИС), чрез която да се осигури централизирано управление и съхранение на информация за електронни медицински документи в реално време. НЗИС е жива система (развиваща се в реално време), която има за цел да съхранява данни за електронен здравен запис (ЕЗЗ) и електронно здравно досие (ЕЗД), електронна рецепта (ЕР), електронно направление (ЕН), подсистема за събиране на информация от болници (ПСИБ), регистър на поставени ваксини срещу COVID-19 и др. По същество системата цели да доведе до подобряване на качеството на медицинската помощ, подобрена диагностика и лечение, намаляване на медицинските грешки, повишена ефективност на здравната система и повишаване на ефикасността при изразходване на финансови средства.

 

 

НЗИС създава възможност за взаимодействие и обмен на данни между различни софтуерни приложения, използвани от лекарите и фармацевтите, посредством дефинирани от МЗ единни здравно-информационни стандарти за обмен на здравна информация. Основна цел при развоя на НЗИС е да се събират и съхраняват всички значими за здравето на всеки един гражданин електронни здравни записи, като се гарантира събирането и обработката на всяка съществена информация, свързана с лечението пациентите, независимо от вида лечебно заведение, независимо дали лечебното заведение работи, или не по договор с НЗОК.  


„Хипократ GP” сигурен помощник при отчитане дейността към системите за централизирано управление и съхранение на информация за електронни здравни документи 


Софтуерните продукти от фамилия Хипократ са структурирани на модулен принцип с конкретно предназначение на всеки модул (Регистър, Прегледи, Справки, Инструменти и др.) 

 • Записите за всеки пациент в модул Регистър са максимално детайлизирани с цел да се запише еднократно целия обем информация при първоначалното регистриране на пациента в базата данни 
 • Продуктите оперират с всички утвърдени бланки на НЗОК и МЗ, което прави работата максимално опростена и интуитивна и лекарят контролира направеното от него по време на настоящия преглед и на всички предишни прегледи 
 • Модулите позволяват оптимален контрол на извършените и предстоящите дейности, като предоставя информация за осигурителен статус на пациента, извършени и предстоящи дейности по диспансеризация и профилактика. 
 • Актуализирането на продуктите при промяна на нормативната уредба е с най – висок приоритет. 
 • Продуктите генерират всички изискуеми от законодателството електронни отчети пред здравните институции в България (НЗОК, РЗИ) 
 • Генерират и обменят бързо и лесно по изискванията на НЗИС / НЗОК / НОИ данни за: 

- преглед 
- рецепта (бланки тип 5, 5А, 5Б, 5В и бяла рецепта) 
- направление 
- имунизация и електронен имунизационен (зелен) сертификат 
- болничен 

Основни предимства на продукти „Хипократ“: 

 • Лесен и интуитивен интерфейс – лекарят използва познатите му бланки и може да започне работа с програмата веднага 
 • Идентично структуриране на прозорците, което спомага лесна и бърза обработка на документите. Прецизен контрол на входа и на изхода на информацията, която минимизира грешките 
 • Максимално автоматизиране на процеса по обработката на един пациент с копиране на предишни амбулаторни листи и документи към тях 
 • Максимално автоматизиране на процеса по отчитане на документите и справките към НЗОК/НЗИС с електронен подпис 

Е-преглед 

 • Хипократ GP автоматизирано регистрира в Националната здравна информационна система (НЗИС) всеки амбулаторен лист, издаден на пациента, като получава генерирания от НЗИС уникален идентификационен номер (НРН). Данните за извършения преглед на пациента се отчитат в пациентското му досие и се основа за текущ контрол върху документирането на медицинските дейности и заплащането им от НЗОК. 

Е-рецепта 

 • Хипократ GP автоматизирано отчита в Националната здравна информационна система (НЗИС) създадената от лекаря безплатна рецепта, като получава генерирания от НЗИС уникален идентификационен номер (НРН). Пациентът е достатъчно да отиде в избрана от него аптека и да предостави своя номер рецепта, за да може данните за терапията автоматично да се попълнят в аптечния софтуер. 

Е-направление 

 • Хипократ GP автоматизирано регистрира в Националната здравна информационна система (НЗИС) издаденият от лекаря медицински документ – направление за извършване на медико-диагностична дейност, като получава генерирания от НЗИС уникален идентификационен номер (НРН). Насоченият за изследване пациент е достатъчно да отиде в избрана лаборатория и да съобщи своя номер на направлението, за да може лабораторията автоматично да изтегли всички допълнителни данни, въведени преди това от общопрактикуващия лекар. 

Е-имунизация и зелен сертификат 

 • Хипократ GP автоматизирано отчита в Националната здравна информационна система (НЗИС) и свързания с нея регистър, извършената и регистрирана в софтуера имунизация на пациента (ваксинация срещу COVID-19), като получава генерирания от системата уникален идентификационен номер за ваксинацията, а при завършен имунизационен курс извлича автоматично генерирания сертификат, който лекарят да предостави на пациента. 

 Е-болничен лист 

 • Хипократ GP спомага лесната обработка (кодиране) и автоматизирано изпращане на електронния болничен на пациента към системите на НОИ/НАП. 

Коментари