Публикация

Лаймска борелиоза / Lyme borreliosis

Лаймска борелиоза / Lyme borreliosis

Лаймска борелиоза / Lyme borreliosis

 

Баймакова М, Цачев И, Попов Г, Андонова Р, Пепович Р, Заеков Н, Маруцов П, Пишмишева М, Пекова Л, Плочев К. Лаймска борелиоза. Обща медицина, 2019, № 1, 72-79.

 

Baymakova M, Tsachev I, Popov G, Andonova R, Pepovich R, Zaekov N, Marutsov P, Pishmisheva M, Pekova L, Plochev K. Lyme borreliosis. General Medicine 2019; 21(1): 72-79.

 

Indexing: Scopus

 

Научната публикация може да намерите в прикачения PDF-файл, под ключовите думи.

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Лекар, Специалист "Инфекциозни болести"

24 май 2022

 

Прикачени файлове

General Medicine, 2019, 21(1), 72-79.pdf

Коментари