Публикация

Допълват фармако-терапевтичното ръководство по педиатрия – детска кардиология

Допълват фармако-терапевтичното ръководство по педиатрия – детска кардиология

На сайта на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти е публикуван за обществено обсъждане Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2 април 2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по педиатрия – детска кардиология (обн. в ДВ, бр. 40 от 05.05.2020 г.).

Той е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Причини, налагащи приемането на нормативния акт

Фармако-терапевтичните ръководства са част от терапевтичната стратегия, гарантирана от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, с цел прилагането на единен терапевтичен подход при аналогични клинични случаи.

 

Основната причина за разработване на проекта на наредба е включването в настоящото фармако-терапевтичното ръководство на допълнителна част втора „Детска ендокринология и болести на обмяната“. Медицинската специалност „Детска ендокринология и болести на обмяната“ обхваща познанията, уменията и преценките, необходими за адекватна диагностика и лечение на всички пациенти в детска възраст със заболявания на ендокринната система и с болести на обмяната на веществата.


Ендокринологията изучава етиологията, патогенезата и клиничната изява на болестите на ендокринната система, разработва методи за тяхната диагноза, лечение и профилактика. Необходимостта от включването към ръководството по педиатрия е обусловена от факта, че заболяванията на ендокринната система и болестите на обмяната в детска възраст от раждането до 18-годишна възраст в голяма степен се различават от тези при пациентите над 18 години. Предвид горната промяна, са извършени корекции в наименованието на нормативния акт, както и други стилистични промени, с оглед статута на ръководството на приложение към нормативен акт, което обуславя промяната на ръководството в цялост, се посочва в мотивите към проекта.

Цели

С проекта се цели да се създаде правна регламентация на терапевтичния подход в две области - детската кардиология и детска ендокринология и болести на обмяната. В резултат на прилагането на изискванията на настоящия нормативен акт ще се гарантира достъп на пациентите до съответстващи на европейските стандарти лекарствени продукти.


Проектът на фармако-терапевтично ръководство е структуриран в две глави: 1. Детска кардиология и 2. Детска кардиология и болести на обмяната.

Очаквани резултати

Очакваният резултат от прилагането на проекта е въвеждането на единен терапевтичен подход при предписването и прилагането на лекарствените продукти, което да гарантира оптимален ефект при лечението на пациентите със заболявания в областта на детската кардиология и на детската на ендокринология и болестите на обмяната. Спазването на алгоритмите за лечение е гаранция за висок терапевтичен отговор при широкия кръг от пациенти. Резултатите от прилагането на фармако-терапевтично ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинските специалности „Детска кардиология“ и „Детска ендокринология и болести на обмяната“ и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия.

Финансови средства, необходими за прилагането на нормативния акт

Приемането на нормативния акт няма да окаже пряко и/или косвено влияние върху държавния бюджет.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Проектът не е свързан с въвеждане на изисквания на европейското законодателство, поради което не е необходимо изготвяне на анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. Настоящият проект ще бъде съгласуван с Експертния съвет по педиатрия в периода на провеждане на обществените консултации.

Общественото обсъждане продължава до 29.08.2022 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg

 

С проекта и мотивите към него може да се запознаете в прикачения файл.

 

Прикачени файлове

Motivi_za_izm_na_Nar_FTR_po_pediat...
Proekt_izm_FTR_pediatria_kardioend...

Коментари