Публикация

Подписано е споразумение с кардиохирурзите за контрол на разходите и качеството

Необходимо да се извършва регулярен и непосредствен контрол на качеството на извършените процедури от съвместна експертна структура, която да има правомощия за изготвяне на проекти за промени в относимото законодателство


Националната здравноосигурителна (НЗОК) в лицето на управителя д-р Румяна Тодорова и Българското дружество по кардиохирургия, представлявано от председателя на дружеството и национален консултант по кардиохирургия проф. д-р Генчо Начев и проф. Людмил Бояджиев - заместник- председател на дружеството, Българското дружество по интервенционална кардиология, представлявано от председателя на дружеството доц. д-р Диана Трендафилова и националния консултант по инвазивна кардиология - доц. Иво Петров, подписаха СПОРАЗУМЕНИЕ за съвместни действия и сътрудничество с цел осъществяване на реален контрол върху разходваните средства в областта на инвазивната кардиология и кардиохирургия, за постигане на необходимото качество на обслужване на пациентите, заложено в медицинските стандарти.

Споразумението очертава рамка на сътрудничество между страните според техните компетенции, при спазване на българското законодателство и приложимите нормативни документи. В рамките на това сътрудничество предстои да се изработят мерки за ефективно разходване на средствата от НЗОК за кардиология и кардиохирургия, като същевременно значително се повиши качеството на медицинското обслужване на пациентите.

Страните по Споразумението се обединиха около разбирането, че е необходимо да се извършва регулярен и непосредствен контрол на качеството на извършените процедури от съвместна експертна структура, която да има правомощия за изготвяне на проекти за промени в законодателството като:

-В контролната дейност на НЗОК да се включи проследяване на процента на пациентите, преминали диагностика, но ненасочени към интервенционално или кардиохирургично лечение съобразно Европейските практики, както и по-нататъшно обсъждане на тези случаи от т.нар. „heartteam“, състоящ се от кардиолог, инвазивен кардиолог и кардиохирург;

-В кардиологичните клинични пътеки (КП), като задължително условие, да се включи обсъждане на всеки казус от т.нар. „heartteam“;

-Да се извърши категоризиране на центровете за инвазивна кардиология на база материално-техническо оборудване за възможност за извършване на сложни интервенции.

-Да се извърши лицензиране на центрове за високотехнологична дейност - транскатетърно клапно протезиране, ендопротезиране на аортата.

-Да се създаде съвместна експертно-етична работеща структура с ясно формулирани и оповестени правила на дейност и правомощия за налагане на санкции. Експертната структура следва да има законообоснована възможност да прави проверки в лечебните заведения за инвазивна кардиология и кардиохирургия.

Споразумението е резултат от срещата между оперативното ръководство на НЗОК и водещите кардиохирурзи, състояла се на 26 септември т.г. по инициатива на проф. Генчо Начев, директор на УМБАЛ „Св. Екатерина“. 

Коментари