Публикация

Редукция на локалното кръвоснабдяване на левия бъбрек след пункционна бъбречна биопсия

Целта на проучването е да се опишат качествените промени в бъбречния кръвоток на биопсирания бъбрек и да се потърси отговор на въпроса съществува ли връзка между тези промени и доказаните постбиопсични усложнения.


Резюме от доклад за Национална конференция по нефрология, 2014 г.

Автори М. Любомирова, Р. Кръстева и Б. Богов, Клиника по нефрология, УМБАЛ „Александровска” – София

Целта на проучването е да се опишат качествените промени в бъбречния кръвоток на биопсирания бъбрек и да се потърси отговор на въпроса съществува ли връзка между тези промени и доказаните постбиопсични усложнения. За периода 01.01.2001.-06.2014 г. са анализирани 21 бъбречни биопсии (ББ) – М – 13, Ж – 8, средна възраст – 49,81 ± 18,32 г. 48% от болните са с влошена бъбречна функция, серумен креатини 198,6 ± 56,9 µmol/l. С конвенционална ехография се диагностицират постбиопсичните хематоми. Доплеровото изследване на съдовете е използвано за качествена оценка на кръвоснабдяването на биопсирания бъбрек и за търсене на A-V фистули. 95,3% (20) от ББ са успешни. При 14/20 ББ материалът е взет с 1 бодене, а при 6 – с 2 бодения. При 4/6 случая с две бодения има регистриран хематом. При 11/21 от ББ няма регистрирани постбиопсични усложнения. Честотата на минималните усложнения (хематом със или без A-V фистула) е 48%: 2/21 A-V фистули и 8/21 малки безсимптомни хематома. Размерът на хематомите е 2,3 ± 1.76 cm. При 5/21 от биопсиите се доказа редукция на кръвотока на долния полюс, която ние описахме като състояние на съдов спазъм. Съдовият спазъм, доказан с доплеровото изследване, се потвърди и при контраст-усилена ехография. При 3/5 случая е регистриран малък периренален хематом. Хематомите в случаите с редуцирано кръвоснабдяване са само периренални, като размерът им е значимо по-малък от размера на хематомите в случаите без спазъм (1,5 ± 0,28 v.s 2,8 ± 0,36 cm p < 0,01), както и размерите на тези хематоми са значимо по-малки от средния размер на всички хематоми (1,5 ± 0,28 v.s 2,3 ± 1,76 cm, p < 0,05). Съдовият спазъм след ББ е локален защитен механизъм за редукция на кървенето след причинената от биопсията травма.

Коментари