Публикация

Лейомиома на пикочния мехур

доброкачествени тумори на пикочния мехур


Лейомиома на пикочния мехур :

Случай от практиката

д-р Светлин Златев

Клиника по Урология ,МБАЛ “ Св.Анна “ ,София

Leiomyoma of the Urinary Bladder :

A Case Report

 S. Zlatev MD

Departments of Urorlogy ,University Hospital ” St. Ann “ , Sofia

Summary:

Leiomyoma of the bladder is a rare tumor and constitutes 35% of benign mesenchymal bladder tumors.From a diagnostic standpoint,leiomyomas can be suspected on ultrasonography, intravenous urography ,computed tomography and MRI. However, the urethrocystoscopy and biopsy of the lesion are essentiale for the definitive diagnosis. The pantient presented here was a 43-year-old female with abnormal endovesical bladder mass on the right lateral wall incidentally discovered by ultrasonography on a routine study for renal colic. Cystoscopy showed a right lateral wallglobular solid tumor covered with normal bladder mucosa.Computerized tomography revealed a homogeneous solitary tumor protruding into the urinary bladder from the right lateral wall without enlarged lymph nodes. The patient underwent TUR and a second operation for residual tumor via a lower midline incision because malignancy could not be ruled out. The size of specimen was 30/35/20 mm .The pathologic diagnosis was leiomyoma of the bladder with focal hyaline degeneration.

key words : leiomyoma,bladder, diagnosis, treatment.

Резюме:

Лейомиома на пикочния мехур е рядък тумор и съставлява 35% от доброкачествените мезенхимни тумори на пикочния мехур. Тези тумори могат да бъдат диагностицирани посредством ултразвукова диагностика,венозна урография ,КАТ и ЯМР,но уретроцистоскопията и биопсията остават основни за поставянето на дефинитивна диагноза. В нашия случай се касае за жена на 43 години с ендовезикално разположен тумор на дясна мехурна стена открит ехографски при рутинни изследвания по повод бъбречна колика в дясно.

Цистоскопски се представи като окръглен солиден тумор покрит с нормален уротел. Компютърно томографски се потвърди наличието на хомогенна солитарна туморна маса ендовезикално разположена по дясна мехурна стена анагажираща цялата дебелина на стената ,без увеличени лимфни възли.Беше извършена трансуретрална резекция с последваща парциална резекция стената на пикочния меухр поради наличието на резидуален тумор и невъзможността да се изключи напълно малигнитет .Размера на тумора беше 30/35/20мм .Патологичната диагноза беше лейомиом на пикочния мехур с фокална хиалинна дегенерация.

ключови думи: лейомиома,пикочен мехур,диагноза,лечение.

виж.прикачения файл

Прикачени файлове

Лейомиома на пикочния мехур +снимк...

Коментари