Публикация

Джипита протестират срещу нови критерии за изписване на лекарства за диабетици

От НСОПЛБ са изпратили писмо до НЗОК още през февруари, но до момента отговор няма


Сдружението на общопрактикуващите лекари (НСОПЛБ) изпрати официално писмо, с което негодува срещу въведени нови критерии за предписване на комбинирани терапии за диабетици. В “Изисквания на НЗОК при лечение на захарен диабет тип 2 в извънболничната помощ“, в сила от 01.01.2015 год., Приложение 1А, стр. 2 са добавени нови текстове, които вменяват на изпълнителите на медицинска помощ (ИМП) задължението да спазват критерии при изписване на медикаменти, които не се изписват с експертиза по чл.78, т.2 от ЗЗО (т.е. с протокол). Става ясно, че от НСОПЛБ са изпратили писмо за проблема до НЗОК още през февруари (виж прикачения файл), но до момента отговор няма. Има и писмо на БЛС до сдружението, в което ясно се казва, че изискванията на НЗОК се изготвят едностранно, без съгласуване с БЛС (виж прикачения файл)

Ето и конкретните възражения на НСОПЛБ. 

 1. Не може да се поставят допълнителни условия за назначаване на комбинирана терапия (DPP-4 инхибитори с метформин) на пациентите със захарен диабет тип 2, при условие че в Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009 г.; бр.9 от 2010 г. и бр.67 от 2011 г., бр.49 от 2012 г., бр.48 от 2014 г.), в сила от 16 януари 2015 година“ публикуван на интернет страницата на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти към МЗ, в колона „Ограничения в начина на предписване при различни индикации“, няма специални изисквания за изписване на комбинирана терапия, която включва DPP-4 инхибитори и метформин, а именно лекарствените продукти: Janumet, Eucreas, Komboglyze и Jentadueto.
 2. Коментираният текст касае и ОПЛ и като такъв, но не е обсъждан, нито приеман по време на преговорите за ПИМП с НЗОК, в които участва националният експертен борд по Обща медицина.
 3. Подобни категорични критерии за назначаване на този вид терапия, както и проследяването на резултата, не съществуват в публикуваните през 2012 ADA-EASD Guidelines, както и в “Americandiabetesassociationstandardsofmedicalcareindiabetes-2015”.
 4. В Приложение 9 „Пакет дейности и изследвания на ЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от ОПЛ, които НЗОК заплаща“, като изследвания за период от 12 месеца за пациентите със Захарен диабет тип 2 са определени гликиран хемоглобин - 2 пъти годишно ИЛИ кръвнозахарен профил 2-4 пъти годишно, което означава, че пакетът изследвания, определен от НЗОК, не осигурява изпълнението на нововъведените изисквания. Държим да се знае, че ОПЛ, представители на НСОПЛБ в борда по Обща медицина, настояваха пред НЗОК този пакет да включва и двата вида изследвания(кръвнозахарен профил и гликиран хемоглобин), а не извършването на едното да изключва другото. Предложението не бе прието от НЗОК.
 5. Тази промяна създава изкуствени препятствия пред прилагането на възможно и съвременно лечение на захарен диабет тип 2, които ще доведат до значително ограничаване или спиране на лечението, поради невъзможност да се изпълнят критериите и затруднената процедура.
 6. Приемаме, че въвеждането на тези промени „тихомълком” е насочено и срещу лекарите и срещу пациентите.

Джипитата имат конкретни предложения към НЗОК:

 1. Описаните критерии за моно-ДПП-4 продуктите да се прилагат само при първоначално иницииране на терапия с фиксирани комбинации на ДПП-4 с Метформин.
 2. Да не се прилагат критериите за продължаване на терапията с фиксирани комбинации на ДПП-4 с Метформин.
 3. Пациентите, които вече приемат фиксирани комбинации на ДПП-4 с Метформин, да не подлежат на никакви действия, свързани с описаните критерии, освен предвиденото в пакета за диспансерно наблюдение на пациенти със захарен диабет тип 2.
 4. Отговорността за назначаване на изследване на HbA1c и други необходими изходни показатели и съхранението на резултата от тях в досието на пациента има лекарят, който инициира терапията с фиксирани комбинации на ДПП-4 с Метформин (ендокринолог или ОПЛ). Съхраняването на хартиен носител да не е задължително, при условие, че в електронното досие съществува номер на МДД и отчетен резултат.
 5. Да има „гратисен период“ (да няма санкции за лекарите от страна на НЗОК) за назначени по старите изисквания фиксирани комбинации на ДПП-4 с Метформин, докато не се проведе обсъждане и НЗОК не обяви официално позицията си по поставения проблем.
 6. Да се осигури възможност в приложение № 9 към НРД да се назначават и гликиран хемоглобин и кръвнозахарен профил, а не алтернативно и да се осигури необходимият финансов ресурс.
 7. Да бъдат уведомени ИМП за въведената промяна чрез РЗОК. Публикуването единствено на електронната страница на НЗОК не е ефективен начин на уведомление. Изброените в т.т. 1-6 предложения е уместно да се оформят като допълнително указание на НЗОК. Ако изпълнението на изброеното в т.т. 1-7 е невъзможно, настояваме да останат изискванията, прилагани в НРД 2014.

Прикачени файлове

Писмо на НСОПЛБ до НЗОК
Отговор на БЛС до НСОПЛБ
Становище на диабетни организации

Коментари