Публикация

Проект за допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

МЗ аргументира новата такст с въвеждане на нова административна услуга за поддържане реимбурсния статус на лекарствените продукти


ДОКЛАД

от д-р Петър Москов - министър на здравеопазването

Относно: проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

На основание чл. 31, ал. 1 и 2 чл. 8, ал. 2от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ).

Проектът е изготвен на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 259, ал. 5, т. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. С изменението и допълнението на ЗЛПХМ, обнародвано в ДВ бр. 48 от 27.06.2015 г. е въведена нова административна услуга за поддържане реимбурсния статус на лекарствените продукти на всеки три години от включването им в Позитивния лекарствен списък. Услугата ще се администрира от Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

Съветът ще извършва периодична последваща оценка лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък въз основа на доказателства за ефикасност, терапевтична ефективност, безопасност и анализ на фармако-икономически показатели. По този начин ще се постигне последователно наблюдение на ефективността от лечението на пациентите с лекарствени продукти, като ще се заплащат с публични средства лекарствените продукти, които са доказали своята ефективност.

Съгласно чл. 259, ал. 5, т. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти събира такса за извършването на услугата.

Таксата следва да се определи в Тарифата по чл. 21, ал. 2 от ЗЛПХМ, поради което с настоящия проект на Постановление на Министерския съвет предлагаме допълването й с такса за извършване на тази услуга в размер на 1000 лв.

Таксата е изчислена в съответствие с Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им. Положени са усилия тя да бъде максимално приемлива за ползвателите на административните услуги като същевременно е съобразен и задължителният разходоориентиран подход при нейното определяне.

Предвид факта, че се предлага поддържането на реимбурсния статус да се извършва на 3 годишен период за лекарствените продукти, считаме че това няма да се отрази икономически неблагоприятно на заинтересованите субекти и няма да доведе до създаването на необоснована административна тежест за заявителите.

С предложения проект се изпълнява законовото изискване за въвеждане на такси за всички нормативно определени административни услуги, предоставяни от административните органи по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

В резултат от прилагането на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина се очаква обезпечаване на дейностите по извършването на административната услуга и подобряване на приходната част на бюджета на Националния съвет по цени и реимбурсиране.

В съответствие с разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът на постановление, заедно с доклада към него е обявен за публично обсъждане на Интернет страницата на Министерството на здравеопазването.

Проектът не е свързан с въвеждане на изисквания на европейското право, поради което не се налага изготвяне на справка за съответствие с него.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да приеме проекта на Постановление на Министерския съвет за съвет за допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Приложения:

1. Проект на Постановление за допълнение наТарифа за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

2. Съгласувателна таблица с отразени становища.

3. Становища на министерствата.

4. План-сметка за размера на таксите.

5. Съобщение за средствата за масово осведомяване.

Д-р Петър Москов, министър на здравеопазването

Прикачени файлове

Проект на ПМС

Коментари