Публикация

„Старши експерт” в отдел „Специализирани донорски програми”

Конкурс за за длъжността „старши експерт” в отдел „Специализирани донорски програми” в дирекция „Международни дейности, проекти и програми“


  Изисквания за заемане на длъжността:

  Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • степен на завършено образование – висше;
 • минимална образователна степен – бакалавър;
 • област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки“;
 • минимален професионален опит – 2 (две) години;
 • IV младши ранг (ако притежават такъв);
 • Допълнителни умения и квалификация:

 • да притежават диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ от професионално направление „Право“;
 • да притежават юридическа правоспособност;
 • да владеят английски език;
 • да притежават компютърна грамотност – Word, MS Exсel, Power Point, Internet.
 • да притежават добри познания в разработване и мониторинг на изпълнение на национални и международни програми в областта на ХИВ/СПИН и туберкулоза.


Описание на длъжността:

Подпомага разработването на проекти на административни актове, свързани с превенцията и контрола на ХИВ/СПИН, туберкулоза и сексуално предаваните инфекции(СПИ) и други социално значими заболявания и подпомага дейностите на експертите в дирекцията.

Начин за провеждане на конкурса:

 • Тест;
 • Интервю.


Необходими документи за кандидатстване:

- писмено заявление по образец за участие в конкурса - приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от НПКДС;

- декларация от лицето по образец - чл. 17, ал. 2 от НПКДС - за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

- копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 2 /две/ години професионален опит: копие от трудова/служебна книжка, и/или копие от осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

- копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” от област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки“;

- копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ от професионално направление „Право“ /ако притежават такава/;

- копие от удостоверение за юридическа правоспособност /ако притежават такава/;

- копие от официален документ, удостоверяващ владеене на английски език (ако притежават такъв);

- копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по компютърна грамотност (ако притежават такъв);

- копие от официален документ за придобит ранг (ако притежават такъв).


Място за подаване на документите:

В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят, лично или чрез упълномощено лице на служител от дирекция „Административно-информационно обслужване и човешки ресурси” на Министерството на здравеопазването – гр. София, пл. „Св. Неделя” № 5.

 1. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса:

Информационното табло на входа на сградата на Министерството на здравеопазването - гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 5 и на електронната страница на Министерството на здравеопазването - www.mh.goverment.bg


Размер на основната заплата за длъжността:

Граници на заплатата определена за длъжността 842.00 - 1380. 00 лв.

Документи се събират от 23.02.2016 г. до 07.03.2016 г..

" }-->

Коментари