Публикация

Профилактика и контрол на вътреболничните инфекции в денталните практики

При всички видове автоклави принтерът и бактерицидният филтър са екстра, а не задължително условие


А. Галев 1 ,Стайкова Ж2 ., Христов Ч.3

1 - НПЦВЕХ-ВМА, 2 – РЗИ- Кърджали, 3 – НАЙС-2002

Целта на тази статия е да даде информация за предимствата от прилагане на раз- личните видове стерилизация, а също начините и методите за контрол. За лечебните заведения е задължително съответствието със стандарта БДС-EN 556-1: 2003 (Стерилизация на медицински устройства).

В Европейският съюз автоклавите са разделени на няколко групи, а те са: класове N, S, B и химиоклав, а освен тях, има и няколко вида пароклави. Всеки един от класовете от- говаря на различно ниво за стерилност в зависимост от практиката, която ние развиваме, а именно: Класове N, S и B са с програми за 134˚С и 121˚С. Най-често за тези автоклави се казва, че са с термодинамичен вакуум. Клас N е най-ниския клас автоклави. При клас N е възможна стерилизацията на общоприетия дребен инструментариум, някои турбини и наконечници, които се използват изключително за терапия и ортопедия. Не е възможно автоклавирането на опаковани инструменти в марли и тензух, както и на някои наконечници и инструменти, които имат тънки отвори за физиологични разтвори, минаващи през тях. Разликата между клас S и клас B, е че при S вакуума при започване на автоклавирането е единичен, а при B е минимум три цикъла, с последващо запълване на камерата с пара, която по този начин прониква навсякъде в дълбочина на заложените инструменти, марли, текстил и други. Клас B, при наличие на програма В+, позволява автоклавирането и на инструменти за лицево-челюстна хирургия и имплантология. При всички видове автоклави принтерът и бактерицидният филтър са екстра, а не задължително условие.

Според наредба № 39 / 26.08. 2010 г. за денталните практики е необходим под- ходящ стерилизатор -(малък парен стерилизатор (автоклав), клас В/S по БДС EN ISO 13060:2006).

Цялата статия може да прочетете ТУК

Prevention and control of nosocomial infections in dental practice 

Galev A.1 , J. Staykova2 , Ch. Christov3

1 - SCMEH-MMA, 2 – RZI- Kurdjali, 3 – NAIS-2002

The purpose of this publication is to give information about the benefi ts of the use of different types of sterilization and also the ways and methods for control. Sterilization is the process of destroying all microorganisms, including their most stable forms - spores. For hospitals mandatory is the compliance with the standard BSS-EN 556-1: 2003 (Sterilization of medical devices).

The European Union autoclaves are divided into several groups, namely: Class N, S, B, chemiclavs and besides them, there are several steam sterilisers. Each class corresponds at a different level of sterility according to the practice that we develop, namely: Class N, S and B are the programs for 134 ˚ C and 121 ˚ C. Most often these autoclaves are said to have thermodynamic vacuum. Class N is the lowest grade autoclaves. In class N the sterilization of small conventional instrumentation, some turbines and handpieces used exclusively for therapy and orthopedics is possible. It is not possible for autoclaving instruments wrapped in gauze and cheesecloth, and some handpieces and instruments which have thin openings for saline solutions passing through them. The difference between the Class S and Class B, is that for class S at the start autoclaving the vacuum cycle is single, and for class B it is a minimum of three cycles, followed by fi lling the chamber with steam, which thus penetrates into the depth of underlying instruments, gauze, textiles and others. Class B, in the presence of B + program allows autoclaving instruments for Maxillofacial Surgery and Implantology. In all types of autoclaves printer and bactericidal fi lters are extra and not a mandatory requirement. Chemiclavs are another type of sterilizers that unfortunately are not well known in our country. They cover all the parameters of class B and are superior in parameters such as autoclaving speed, less power consumption and others. The choice of the autoclave depends of practice, namely what we want to develop in it. Whether if it is just therapy and orthopedics - then choose the class N, or S or Class B - depending on how far we will go into surgery and implantology.

According to Ordinance № 39 / 26.08. 2010 dental practices need a suitable sterilizer - (small steam sterilizer (autoclave), Class B / S in BSS EN ISO 13060:2006).

To read the entire article, click here


Коментари