Публикация

„НЯМА (БЕЗ)ВРЕДНИ ХРАНИ, ИМА (БЕЗ)ВРЕДНИ КОЛИЧЕСТВА.” РЕАЛНО ПОСТИЖИМ ЛИ Е ЗДРАВОСЛОВНИЯТ НАЧИН НА ЖИВОТ?

Здравето на човека като състояние на пълно физическо, психично и социално благополучие е резултат от комплексното въздействие на екологични, социално-икономически, медицински и психоемоционални фактори.


Доц. Галев А., НПЦВЕХ –ВМА

Здравето на човека като състояние на пълно физическо, психично и социално благополучие е резултат от комплексното въздействие на екологични, социално-икономически, медицински и психо-емоционални фактори. То се обуславя в 50% от условията и начина на живот, в 20% от състоянието на околната среда, 20% от генетичните фактори и в около 10% от  организацията на здравното обслужване на населението. Макар предвидени да улесняват и подобряват условията на живот и работа кумулативното
им въздействие не винаги e със знак плюс. При тези обстоятелства  разработването, спазването и поддържането на здравословен начин на живот е необходима предпоставка за продължителен, качествен и пълноценен живот.

Целият материал може да прочетете тук

IS THE HEALTHY WAY OF LIFE ACHIEVABLE?


Ass. Prof. Galev A., SCMEH- Military Medical Academy

The human health as a status of full physical, psychological and social welfare is a result of the complex infl uence of ecological, social, economic, medical and psycho-emotional agents. It is determined by the condition and way of life in 50%, by the environment in 20%, by genetic factors in 20%, and by population healthcare system organization in 10%. Although created to facilitate and improve the conditions of human life and work their aggregate impact does not always possess a positive result. In these circumstances development, keeping, and maintaining of healthy way of life is a necessary prerequisite for a long, high quality life.

To read the entire article, click here

Коментари